Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí

Vodné a stočné, rozbory

2020, 3. února: Cena vodného a stočného

2019, 18. března: Cena vodného a stočného

2017, 23. února: Cena vodného a stočného

2016, 26. října: Cena vody

Cena vody, vodné, zůstává pro rok 2016 a 2017 v nezměněné výši, tedy 50 Kč/m3 bez DPH, to je 57,50 Kč/m3 včetně DPH

2016, 12. října: Rozbor kvality vody

2014, 2. dubna: Rozbor kvality vody z března 2014

2014, 2. dubna: Rozbor kvality vody z února 2014

2014, 2. dubna: Rozbor kvality vody z ledna 2014

2014, 6. ledna: Aktuální rozbor pitné vody v prosinci 2013

2013, 14. listopadu: Rozbor kvality vody ze 14.11.2013

2013, 30. září: Rozbor vody z 23.9.2013

2013, 4. září: Rozbor kvality vody z 18.7.2013

2013, 27. června: Rozbor kvality vody z 27.6.2013

2013, 14. června: Rozbor kvality vody z 9.6.2013

Rozbor vody ze dne 9.6.2013 – úpravna vody řad (akreditovaný odběr)
Rozbor vody ze dne 9.6.2013 – vrt (akreditovaný odběr)

2013, 3. června: Rozbor kvality vody z 21.5.2013

2013, 15. května: Rozbor kvality vody z 30.4.2013

2013, 11. dubna: Úplný rozbor vody za březen 2013

2013, 5. března: Rozbor kvality vody za únor 2013

2013, 24. ledna: Rozbor kvality vody za leden 2013

2013, 22. ledna: Kontrola úpravny vody KHS

2013, 7. ledna: Rozbory jakosti vody v roce 2013

V roce 2013 bude nadále docházet ke kontrole jakosti pitné vody a odběrů vzorků v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., vyhláškou č. 428/2001Sb. a vyhláškou č. 307/2002Sb. v této četnosti:
- 1x ročně úplný rozbor,
- 3x ročně krácený rozbor,'
- 8x ročně rozbor na obsah železa a manganu. V případě Černolic je doplněn rozborem na nikl a rtuť.
Odběrními místy budou tradičně vodárna, obecní úřad plus 2 až 3 rodinné domy v různých prostorách vesnice.
V protokolech, které jsou k dispozici na webu je vždy uvedeno, kdo a kdy vodu odebíral a kdy byla laboratoři doručena.

2013, 7. ledna: Rozbor kvality vody z 19. 12. 2012

Test je tentokráte uveden v jiných hodnotách (mikrogramy na litr), proto pro porovnání je nutno brát tyto limity:

mangan (Mn) 50; Nikl (Ni) 20; Rtuť (Hg) 1; Železo (Fe) 200.

2012, 22. listopadu: Rozbor kvality vody

"Zatím se potvrzuje teorie, odstraní-li se železo a mangan beze ´zbytku´, není ve vodě v nadlimitní hodnotě přítomna rtuť ani nikl."

Tomáš Zunt
Vodohospodářské služby spol. s r.o.

2012, 1. listopadu: Rozbor kvality vody

2012, 29. září: Rozbor kvality vody

2012, 3. srpna: Kvalita vody je v pořádku

V průběhu srpna bohužel došlo ke dvěma haváriím na vodovodu. Nejdříve v pátek 17. srpna byla na čas zastavena dodávka vody ve Slatinách, protože došlo k překopnutí části vodovodního řadu. V pondělí 27. srpna došlo k havárii čerpadla přímo ve vrtu. Oprava proběhla ještě ten den, ale havárie zakalila vodu.

Jinak se čeká na dodávku nového čerpadla kvůli zvýšení tlaku ve vodovodu.

2012, 14. června: Kvalita vody je po delším čase v pořádku

Poslední rozbor vody, ke kterému došlo 12. 6. 2012, dopadl ve všech sledovaných parametrech dobře. Včetně výskytu rtuti. Rozbor byl proveden poté, kdy došlo k radikální výměně některých částí technologie úpravy vody. Jestli to znamená zlepšení vody nastálo, nedokáže správce vodovodu ještě garantovat.

2012, 5. června: Hygienici dali obci výjimku pro čerpání vody se rtutí

Krajská hygienická stanice vydala výjimku pro čerpání vody s mírnějším hygienickým limitem. Obecní vodu je možno do 15. února 2015 čerpat i při obsahu rtuti 2,5 g/1. V průběhu této doby by mělo dojít k instalaci filtrace vody aktivním uhlí. Nové zařízení podle odhadu zvedne roční provozní náklady zhruba o 300 tisíc korun. Kubický metr se tak v obci prodraží zhruba o 30 až 35 korun. Podle prvních odhadů. Dražší voda by ěmal v obci Černolice začít téci od dubna 2015. 
Bohužel se stále nedaří uvést vodu do pořádku. Aktuální protokol dosvědčuje, že se již několikátý týden potýkáme se zakalenou vodou a vyššími hodnotami železa a manganu. Podle vodohospodáře jsou sice aktuální hodnoty těchto prvků na zhruba polovičních hodnotách (proti uvedenému rozboru) po instalaci nových řídicích hlav filtrů. Leč závada na filtru č. 2 i po výměně jeho hlavy dne 29.5.2012 přetrvává. V důsledku toho z něj vytéká voda horší kvality. Vzhledem k vysokým odběrům vody nelze čistit vodu jen přes filtr č. 1.
Vodohospodářské služby Davle se společně s firmou Aquacleer stále snaží najít příčinu neutěšeného stavu. Ve středu 6. června dojde k výměně středové trubice filtru, jejíž netěsnost se nyní jeví jako jediná možná příčina. Aspoň tak zní aktuální zpráva vodohospodáře.

2012, 23. května: Problémy s vodou nemizí

Dne 22. května proběhl další pokus o opravu hlav obou filtrů v úpravně vody. Filtr číslo 1 se musí prát ručně, filtr číslo 2 s velkou pravděpodobností propouští část neupravené vody. Tato situace trvá cca tři týdny. Aktuální oprava  bohužel nedopadla úspěšně. Situace se zabarvenou vodou nadále přetrvává.
Další pokus proběhne příští týden, kdy přijede firma Aquacleer. Podle správce vodovodu i přes případný úspěch - vzhledem ke stáří hlav filtrů (cca 8 let) - by šlo o záležitost dočasnou. Proto požádal obec o souhlas s objednáním nových hlav v částce zhruba 60 tisíc Kč (bez DPH). Pokud ani poslední pokus nedopadne dobře, obec souhlasí s nákupem nových hlav. Považuje situaci za mimořádnou, přičemž nechce prodlužovat nadále situaci, kdy je voda nedobrá. Záležitost by mělo správně schvalovat zastupitelstvo obce, ale vzhledem k mimořádné situaci je starosta rozhodnut řešit věc okamžitě. Problémem jsou totiž i dodací lhůty těchto specálních zařízení, čímž by se prodlužoval neblahý stav v posledních týdnech.

Počínaje dnem 28. května se začíná kácet křoví v blízkosti stávající úpravny vody kvůli výstavbě nového vodojemu.

2012, 26. dubna: Přechodné problémy s vodou a test kvality

Vzhledem k technickým a technologickým problémům při úpravě vody došlo k dočasnému zhoršení kvality vody, která je nyní mírně nažloutlá, má vyšší obsah železa. Potíže byly odstraněny a zlepšení očekávám do soboty 28. 4. 2012.
Kvůli vyšší spotřebě vody nemůže být provedeno odkalení. Za vzniklé obtíže se omlouvám.
Tomáš Zunt
Vodohospodářské služby Davle

J.Michal: Jde o náhlý provozní problém ze začátku tohoto týdne, protože ani ne deset dní starý rozbor vykazuje všechny hodnoty sledovaných látek v normě: mangan 0,015 (limit 0,050), nikl 3,3 (limit 20,0), rtuť 0,8 (limit 1,0), železo 0,018 (limit 0,20).

2012, 11. dubna: Test kvality vody

Vyšší obsah rtuti ve vodě stále je, pohybuje se však pod limitou povolené výjimky (2,5 μg/1). Mangan je mírně nad mezní hodnotou. Nikl a železo jsou v pořádku.

2012, 29. března: Zdravotní rizika černolické vody

Státní zdravotní ústav (SZÚ) konečně stanovil rizika plynoucí z černolické vody s vyšším obsahem rtuti. Ústav povolil používat vodu až do 2,5 μg/1. Toxicita vody do této míry neohrožuje podle SZÚ žádnou věkovou kategorii.
Ústav pposoudil i zdravotní rizika plynoucí z niklu ve vodě. Při měření na konci roku 2011 vystoupala hodnota niklu na hodnotu 14,3 mg/l. Přestože nebyla překročena nejvyšší mezní hodnota (20 mg/l), rozhodl se vodohospodář k tomuto kroku pro jistotu. SZÚ stanovil přípustnou míru až na 40 mg/l. Podobně jako v případě rtuti nehrozí zdravotní riziko žádné věkové kategorii, pokud by nikl překračoval hodnotu 20 mg/l. Z doporučení ústavu vyplývá, že alergickou reakci by mohli mít pouze starší lidé s prokázanou alergií na nikl. Doporučuje se před použitím nechat vodu trochu odtéct. Zvláště při delších prodlevách v její spotřebě. Doporučení SZÚ se nacházejí v závěru obou analýz zdravotních rizik.

2012, 14. března: Kdo má zájem o aktuální informace o vodě?

Pro trvale hlášené občany obce jsme zřídili novou službu: posílání aktuálních informací o vodě. Zprávy budou posílány prostřednictvím sms zpráv, které si samozřejmě každý může nechat přehrávat do mobilního telefonu.
Kdo má o tuto službu zájem, může se ode dnešního dne zaregistrovat na stránkách obce. Slouží k tomu služba SMS registrace. Najdete ji v nabídce na titulné webové straně obce. Stačí zaškrtnout skupinu voda, popř. další v nabídce. A vyplnit zbylé informace. Po přihlášení budete zaregistrováni v systému webu obce.
Podmínkou registrace je za 1. trvalé bydliště aspoň jedné osoby v rodinném domě v Černolicích, za 2. to, že za rodinný dům lze přihlásit pouze jednu kontaktní osobu. Důvodem těchto omezení je to, že obec musí za tuto službu platit.  

Význam služby? Zejména podávání informací o mimořádných událostech kolem vody. Obecní rozhlas nelze často použít, protože přes den není ve vesnici komu vysílat.

2012, 14. března: Aktuální rozbor potvrdil, že bakterie zmizely

Bakterie v černolické vodě již nejsou. Se vší pravděpodobností se potvrdily odhady vodohospodáře, že výjimečný výskyt bakterií byl spojen s havárií vodovodu v obci a že je jen otázkou času (po chemických zásazích), kdy zase zmizí. Podle rozboru z 8. března zmizely.

Rozbor potvrdil opakovaně, že železo a mangan jsou v mezních hodnotách. Rtuť je v normě, byť na hranici nejvyšší přípustné mezní hodnoty. Je-li to náznak toho, že rtuť z černolické vody mizí nebo ne, nedokáže nyní nikdo odhadnout. Zdravotní rizika používání vody s vyšším obsahem rtuti ještě odborný orgán nestanovil. Proto vodohospodář - aspoň pro představu - dodal stanovení těchto rizik z roku 2008.

Rozbor byl proveden u RD čp. 57.

2012, 13. března: Co může způsobit rtuť ve vodě

Státní zdravotnický ústav ještě stále nevydal zprávu o stanovení rizik pro větší výskyt rtutě ve vodě v Černolicích. Proto Vodohospodářské služby Davle požádaly o zveřejnění starého dokumentu "stanovení rizik pro výskyt rtutě" z roku 2008, aby si občané mohli udělat představu o těchto rizicích.

2012, 7. března: Ve vodě je více bakterií, riziko je minimální

Problémy s vodou pokračují. Aktuálně však úplně z jiného směru. Zatímco železo a mangan jsou opakovaně pod mezními hodnotami, neprošla úplně v pořádku bakteriální zkouška při 36°C. Počty kolonií jsou vyšší, než je mezní hodnota. Nejvyšší mezní hodnota není podle vodohospodáře překročena. V důsledku této situace vodohospodář přikročil kráttkodobě ke zvýšení množství chlóru ve vodě. V důsledku toho může být voda touto látkou více cítit.

Tomáš Zunt: "Ve vzorku vody odebraném dne 28. 2. 2012 byla překročena mezní hodnota ´počet kolonii při 36°C´. Jde zřejmě o důsledek zvýšeného odběru vody dne 19.2.2012. Byl jednorázově nachlorován obsah vodojemu a také byla zvýšena dávka chlornanu sodného pro účinnější dezinfekci vody. Byly odkaleny vodovodní řady. Voda může být více cítit po chlóru a rovněž se může objevit železný zákal. Kontrolní vzorek bude odebrán 8.3.2012."

A jaká zdravotní rizika z toho vyplývají? Z přiložených metodických pokynů vyplývá, že minimální. Aspoň pro zdravé jedince. Z příslušné kapitoly kapitoly 1.4. vyplývá zrhuba toto: Nelze sice úplně vyloučit, že by tato situace nemohla způsobit zdravotní problémy. Zároveň nelze jednoznačně říci, že by takováto voda byla riziková. Jde o bakterie, které jsou všudypřítomné v denodenním životě lidí. Člověk je přijímá dnes a denně potravou. A to v množství, které je vodou jen velmi obtížně konzumovatelné. Infekční dávku nelze prakticky konzumací vody dosáhnout, vyplývá z přiložené metodiky.
Resumé: Sitauce pro zdravého jedince je prakticky bez rizika. Rizikem může být pouze za určitých okolností, například pro oslabeného jedince. Například při oslabené imunitě. Podle vodohospodáře by měly být bakteriální testy v příštím rozboru již v pořádku.

2012, 5. března: Až na rtuť je voda v pořádku

Kromě aktuálních výsledků rozborů vody po likvidaci havárie vodovodního řadu přinášíme i aktuální vyčíslení nákladů vodného (březen 2012) dle informací Vodohospodářských služeb Davle. 

Tomáš Zunt, Vodohospodářské služby spol. s r.o.: "Pevně doufám, že jste zaznamenali, že kvalita vody ve vodovodu je stále lepší. Je to tím, že jsme v uplynulém týdnu objevili a odstranili skrytou závadu na druhém filtru, takže nyní oba filtry pracují podle původních předpokladů, a všechny doposud odebrané vzorky vykazují minimální přítomnost jak železa tak i manganu. O tomto víkendu (3. - 4. března 2012) proběhnou v obci odečty vodoměrů. Jako odškodnění za nepříjemnou situaci posledních měsíců bude všem odběratelům poskytnuta sleva z vodného ve výši 25 % z celé fakturované částky za uplynulé období od srpna 2011,"

Aktuální výsledky rozborů: Z níže uvedených výsledků je patrné, že železo a mangan jsou konečně v normě. Bohužel aktuální výskyt vyššího obsahu rtuti byl i novým rozborem potvrzen. Již 15. února byla podána žádost o výjimku pro užívání takovéto vody zároveň se žádostí o stanovení rizik.

Dovětek starosty: Obec nařídila vodohospodáři, aby v týdnu 5. - 9. březen provedl odkalení koncových větví. Vzhledem k intenzívním pracím v úpravně vody obec povolila dodat zprávu o nákladech provozu a provozní řád v týdnu 5. - 9. březen. Jakmile se potvrdí, že zlepšené výsledky jsou stabilní, dojde k vyčištění celého řadu. V březnu by mělo dojít k úpravám tlaku ve vodovodní síti, aby se částečně vyrovnaly tlaky v různých částech obce.

2012, 20. února: Havárie vodovodu

V neděli 19. února v ranních hodinách přestala v obci téci voda. Nebo jí bylo minimum. Důvodem byla havárie na přívodu vody od vrtu ve Slatinách. Než byla v průběhu neděle přičina nalezena, došlo v obecní vodě ke dvěma změnám: poklesu tlaku a vyrazném zabarvení vody. Havárie na přívodu vody, ke které pravděpodobně došlo již na přelomu soboty/neděle, znamenala, že do řadu neteče upravená voda z vrtu, ale rezervní z vodojemu. Ten se ale kvůli nedostatku dodávky vody z vrtu vyprázdnil a v závěru jeho vyčerpání odcházely s vodou i usazeniny. Ty byly příčinou výrazného barvení vody.
Po odstranění havárie došlo ke zvýšení tlaku - zhruba v neděli po poledni. Voda je však dále zabarvená a bude tomu tak až do pondělí, kdy přijde na řadu čištění filtrů. Protože k tomu je potřeba hodně vody a čas, odložil správce toto čištění na pondělí za cenu toho, že domácnosti budou mít ihned dostatek vody. Praní filtrů totiž odčerpává vodu v řadu.
V pondělí po opětovném naplnění vodojemu vodou došlo následně k praní filtrů.
Správce znovu nastavil dávkování přísad, zejména manganistanu draselného, který v sobotu 18. zbarvil na čas vodu na fialovo. V závěru tohoto týdne odebere vzorek na testování.

2012, 16. února: Výzva na vodovod byla vypsána

Dotažení vody z Káraného přes Zbraslav dostalo konečně šanci. Byla vypsána dotační výzva, což znamená, že Svazek obcí Mníšeckého regionu může po roce čekání pokračovat ve svém projektu (VOK) na přivedení kvalitní a dostatečné vody.
Vypsání výzvy automaticky neznamená, že náš projekt dotaci dostane. Zatím jde o první krok: podat žádost o dotaci. Teprve v případě, že projekt VOK uspěje a dotaci získá, může se začít stavět.
V průběhu únoru se kromě toho urgentně řeší projekt na místní přivaděč, kdy se obec vč. firmy VRV (projektant VOKu) snaží získat souhlas majitelů pozemků, pod nimiž místní přivaděč případně půjde, o zřízení věcného břemene.

2012, 15. února: Podána žádost o výjimku kvůli nadlimitním hodnotám rtuti ve vodě

Vodohospodář v obci Černolice požádal 15. února Krajskou hygienickou stanici o výjimku pro užívání obecní vody s vyšším výskytem rtuti a zároveň Státní zdravotní ústav o posouzení zdravotních rizik užívání této vody.

Jeden z kontrolních testů (5. února) vykázal nadlimitní hodnotu 1,7 - viz přiložená tabulka. Zásadní informace k vodě vč. rtuti byly předmětem debaty na veřejné schůzi 7. února:
- v posledních týdnech se skutečně ve vodě v obci Černolice vyskytla rtuť. Po dohodě s hygieniky dojde k jejímu průběžnému sledování a vodohospodář požádá o výjimku pro užívání této vody,
- voda v obci Černolice byla a je stále pitná - stanovisko hygienického orgánu,
- mangan a železo se nedaří stále dostat do stavu, kdy zcela nebarví vodu, i když její kvalita se lepší.

2012, 7. února: Veřejná schůze kvůli vodě

Na veřejné schůzi byly podány co nejširší informace o stavu vody včetně minulých let. Následující den zastupitelstvo obce schválilo znění informace, která je shrnutím toho nejdůležitějšího, co bylo na veřejné schůzi řešeno.

2012, 2. února: Veřejná schůze kvůli vodě

Výsledek jednání 31. ledna s vodohospodářem a nezávislým auditorem:
- provést kontrolu rtuti, zda-li skutečně v posledních týdnech v obci vystoupila hladina rtuti nad limit. Informace vyplynula z výsledků soukromých rozborů vody, kdy hodnota činila 1,5. Limit přitom činí 1,0 plusmínus 10 %. V případě potvrzení informovat bezprostředně hygienickou stanici,
- zvýšený výskyt železa a manganu vodu stále zakaluje, v žádném případě však nejde o vodu zdravotně závadnou a tudíž nepitnou,
- svolat v co nejkratším termínu veřejnou schůzi s občany a vysvětlit jim, jak to doopravdy s vodou v obci Černolice je.
Termín byl stanoven na úterý 7. února 18:00,

Kontrola rtuti byla provedena 31. ledna - výsledek viz rozbor.

2012, 18. ledna: Manganu a železa je ve vodě více

2012, 14. ledna: Výsledek posledních zásahů do čistoty vody je rozpačitý plus trestní oznámění

Ve středu dne 11. ledna 2012 proběhla rekonstrukce filtračního zařízení v černolické úpravně vody včetně doplnění nové dodávky chemikálií. Podle správce vodovodu Tomáše Zunta by se voda v obci měla v dalších dnech výrazně zlepšit. K odběru vzorku vody došlo 12. ledna. Jakmile budou výsledky testu známy, ihned je oznámíme.
Přes víkend 14. - 15. ledna jsme bohužel dostaly z několika míst v obci informaci, že voda je zakalená ještě více než jindy. Okamžitě jsme na to upozornili správce vodovodu, který v úpravně vody přes víkend byl.
Doufejme, že poslední kroky nebudou něco jako čekání na Godota.

Bývalý místostarosta Antonín Zdeborský na přelomu roku 2011/2012 podal trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu obecného ohrožení. Příčinou je špatná voda v obci. Část svého podezření zakládá na tom, že jeho zhoršený zdravotní stav v poslední době může být způsoben právě nekvalitní vodou. Kromě toho trestní oznámení opírá o tyto argumenty:

1. lidé v obci nejsou dlouhodobě informováni o problémech s vodou,
2. na diskusi s občany v prosinci loňského roku údajně (protože nebyl osobně přítomen) zaznělo, že voda není pitná již od začátku roku 2011, a to ani po převaření,
3. z jeho informací vyplývá, že krajská hygienická stanice označila vodu v obci za zdravotně závadnou.

Toto trestní oznámení v současné době prověřuje Policie ČR. Vyslechnut byl starosta obce. Jeho odpovědi na výše tři uvedená tvrzení jsou zhruba tato:

1. lidé v obci jsou dlouhodobě informováni o problémech s vodou. Zejména od přelomu let 2010/2011, kdy nastoupilo nové vedení obce. I předtím sice existovaly webové stránky obce, které vedl exmístostarosta Antonín Zdeborský, ale informace o vodě na nich nebyly. Rozbory kvality vody se nikdy předtím nezveřejňovaly. Přestože problémy s jsou dlouhodobé,
2. žádná informace o tom, že by voda v obci již od počátku roku 2011 byly nepitná, a to ani po převaření, na zmíněné schůzi na konci roku 2012 nezazněla,
3. krajská hygienická stanice vodu v obci za zdravotně závadnou nikdy oficiálně neoznačila.

Policie ČR vyslechla už i správce obecního vodovodu. Na řadě by měli nyní být zástupce krajské hygienické stanice a osoba, která podala trestní oznámení s tím, že by měla doložit svá tvrzení o příčinné souvislosti osobní zdravotní potíže-špatná voda.

2012, 6. ledna: Voda je zakalená

Jak jsme psali v aktualitách, správce vodovodu je dennodenně v úpravně již od předsilvestrovských dní. Snaží se nalézt příčinu a řešení, co s větším obsahem manganu a železa. V důsledku této činnosti (čištění a výměna potrubí, čištění filtrů aj.) dochází ke zvedání usazenin a k daleko většímu zakalení vody.
Správce vodovodu si myslí, že řešení již nalezl. Podle jeho tvrzení pravděpodobně došlo ke snížení účinnosti náplně filtrů (životnost cca 5 let), a proto objednal nové. K jejich výměně by mělo dojít v průběhu příštího týdne.
Zunt: "Předpokládám, že následující den (po jejich instalaci - pozn. red.) bude do vodojemu natékat voda splňující veškeré požadavky. Do té do by bude bohužel situace setrvalá voda bude překračovat limity v ukazateli Fe a Mn. " (mailová zpráva ze dne 6. ledna 2012)

2011, 19. prosince: Kontrola kvality vody

2011, 24. listopadu: Kontrola kvality vody

Po opakované žádosti testu vody z listopadu jsme v polovině prosince po urgencích konečně dostali podrobnější tabulky s výsledky. Z nich vyplývá, že mangan je výrazně výše, než jsou normy. Na zastupitelstvu obce dne 21. prosince 2011 bude problematika kvality vody jedním z bodů programu jednání. Za účasti zástupce správcovské firmy.

2011, 27. září: Kontrola kvality vody

Obec upozornila provozovatele na to, že je to již několikátý test bez výsledků manganu. Provozovatel tuto chybu přiznal a sdělil, že v příštím testu bude tento nedostatek napraven.

2011, 9. srpna: Kontrola kvality vody

Mangan po úpravě má hodnotu 0,055 mg/l při limitu 0,050 plus mínus 10 %.
Železo po úpravě má hodnotu 0,106 mg/l při limitu 0,20 plus mínus 10 %.
Resumé: železo je bezproblémové, mangan se pohybuje při hraně limitu. Při nejistotě plus mínus 10 % je hodnota 0,055 na hranici normy. To je dobrá zpráva, ale ne výborná.
Správce vodovodu udělal na zkoušku ještě test přímo v terénu. Testoval kvalitu vodu v sanitárním zařízení obecního úřadu. A ta dopadla nad očekávání velmi dobře.

2011, 25. července: S vodou je to všelijak

Zdá se, že voda se konečně lepší. Někteří občané hlásí, že nikdy neměli tak průzračnou vodu. Bohužel se to netýká úplně všech, takže konkrétní případy se stále řeší.
Obec kromě toho stále průběžně řeší získání dotace na rozšíření vodojemu a investice do úpravny vody. Jsme bohužel znovu a znovu zasobováni různými papírovými žádostmi, co je ještě potřeba doložit.
Podle některých - neoficiálních - informací by obec dotaci nakonec měla získat. Nebude to ale zadarmo. Jde o dotaci z programy Obnovy venkova od ministerstva zemědělství, kde jsou poměrně vysoké finanční účasti obcí. Obec tak musí počítat s rezervou hruba 1,1 milionu korun. To je výše obecního spolufinancování.
Akce by měla v případě úspěšného dokončení vytvořit lepší zásobování vodou v obci. A to zejména v době, kdy je tato voda velmi často používána na doplňování bazénů a na závlahy.

Povinnost uzavření smluv o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních v

Dle Zákona 274/2001 Sb. je povinnost mít sepsány písemné smlouvy mezi provozovatelem a odběratelem o dodávce pitné vody resp. o odvádění odpadních vod.Provozovatel AQUACONSULT spol. s r.o. v současné době provádí revize těchto smluv. V případě, že jste odběratelem pitné vody, či odvádíte splaškové vody do kanalizace a víte o skutečnostech, které byly změněny či nebyly ve smlouvě uvedeny, obraťte se na naše oddělení fakturace vodného a stočného.  Zároveň upozorňujeme, že u paušálních plateb za stočné bude ve spolupráci s obecními úřady prováděna kontrola skutečného počtu bydlících osob (nikoliv přihlášených k trvalému pobytu)Kontakt: Oddělení fakturace vodného a stočného
pí Renata Kováliková, kovalikova@aquaconsult.cz, 251 642 213 l. 203
pí Renata Hatinová, hatinova@aquaconsult.cz, 251 642 216 l. 204
Děkujeme obyvatelům za spolupráci.
Aquaconsult spol. s.r.o.

2011, 28. června: Nekvalitní voda zasáhla i další domácnosti

Odkalování vodovodního řadu nevedlo k omezení znečištění vody v Černolicích. Při dalších kontrolech kolem 28. června správce zjistil, že jsou zanesené oba hlavní filtry. Jejich vyčištěním by se měla situace s nekvalitní vodou změnit. Během tří čtyř dnů.

2011, 15. června: Vodu řešilo zastupitelstvo obce

Správce vodovodní sítě v Černolicích odpovídal na dotazy občanů v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že některé výchylky kvality od normálu nedokázal vysvětlit, rozhodl se navštívit následujcího dne ty domácnosti, které se s nekvalitní vodou potýkají a zjistit příčiny. Zároveň oznámi, že 22. června dojde k odkalování celého vodovodního řadu v obci Černolice a tudíž, aby občané omezili praní prádla. Nadále trvá stav, kdy vodu není použitelná pro kojence.

2011, 6. června: Kontrola kvality vody nedopadla dobře

Limit pro mangan max. 0,05 plus/mínus 15% a pro železo max. 0,20 plus/mínus 10%. Testopvaná hodnota manganu tedy limit převyšuje, u železa je pod limitem. Proto byl pozván správce vodovodu pan Zunt na zasedání zastupitelstva obce 15. června.

2011, 4. květen: Aktuální informace o problémech s vodou

Provozovatel vodovodu v Černolicích upozornil na jednání dne 4. května na obecním úřadě, že za současné situace zvýšeného manganu není černolická voda použitelná pro kojence.
Z osobního jednání s představitelem firmy Vodohospodářské služby Davle (VSD) vyplynulo, že problémy s vodou nejsou stále vyřešeny. Podle provozovatele je horší kvalita vody zapříčiněna chybnou funkcí dávkovače sody. Tedy zařízení, pomocí něhož se odbourává železo i mangan. To je předpoklad, který provozovatel ověřuje s konstruktérem úpravny vody v Černolicích. Podle jeho slov bude problém s horší vodou pravděpodobně trvat zhruba do konce května. Poté by se už voda měla vrátit do normálu.
Představitel Vodohospodářských služeb Davle bude osobně účasten jednání zastupitelstva obce dne 15. června, aby vysvětlil problémy a odpověděl na dotazy občanů. Doufejme, že do té doby budou všechny problémy vyřešeny.

2011, 12. dubna: Kontrola kvality vody

Kvůli neutěšenému stavu vody jsme požádali 27. dubna správce vodovodního řadu o okamžité řešení jak vysokého obsahu železa, tak manganu. Zároveň jsme urgovali plnění dohody o kontroly kvality každý měsíc, jejichž výsledky jsme zatím neobdrželi.

2011, 23. února: Kontrola kvality vody

Po dohodě s provozovatelem vodovodního řadu a úpravny vody v Černolicích se budou rozbory vody nově provádět jednou měsíčně. Doposud to bylo ob dva měsíce. Důvod? Podle všeho výskyt většího množství manganu a železa se opakuje častěji. A obec chce mít přehled, jak se daří železo a mangan odbourávat. Aktuální rozbor přitom hodnoty manganu pomíjí.

2010: Výsledky kontrol kvality vody v průběhu roku

Stav kvality vody nebyl v roce 2010 utěšující. Jediný pozitivní výsledek je, že rtuť je v normě.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.