Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
Prohlášení o přístupnosti
Text prohlášení zde.

1239 až 60. léta 20. století

1239 - 1945

Všenorská kronika vydaná k 900. letům obce Všenory - historie týkající se Černolic je červeně označena. Pramen: rodina Hodkových
Tři strany z knihy Smíchovsko a Zbraslavsko - vznikla společnou prací učitelů v roce 1898.

1890 - 1944: Staré pohledy Všenor

Staré pohlednice sousední obce Všenory najdete na jejich webových stránkách
http://www.vsenory.cz/knihovna/stare-pohledy

1908 - 1953: Památní kniha dobr. hasičů Černolice

1925: Věstník hasičské župy Kazín - dějiny sboru v Černolicích

1933 - 1947: kronika SK Černolice (původní a finální verze)

20. století - 40. léta/válečné roky (ze školní kroniky černolické školy)

V knihovně becního černolického úřadu byla v dubnu 2011 nalezena Školní kronika černolické školy.

 

Největším problémem roku je vyvařování školákům. Kromě toho musí učitelé začít navštěvovat kurzy němčiny.

 

Vánoční prázdniny začaly 22. prosince a skončily 11. ledna. Učitelstvo se zúčastnilo třídenního kurzu protiletecké ochrany. Vůdcovy 55. narozeniny se slavily hromadným poslechem rozhlasu. Kvůli nedostatku dřeva se neučilo 13. března do 1. dubna. Až 50 % žáků onemocnělo příušnicemi.

20. století - 40. léta/poválečné roky (ze školní kroniky černolické školy)

 

Školní rok 1944 začal totálním nasazováním českých učitelů do Todtovy organizace. Na základě nařízení byl proveden žactvem mimořádný sběr papíru. Sebráno bylo téměř 50 kilogramů. Další nařízení se týkalo sbírání bukvicových semen. Vánoční prázdniny trvaly opět až do 11. ledna. Vánoční prázdniny byly nařízením ministra školství prodlouženy.
5. května se v obci ujímá řízení Národní výbor, který fungoval i v ilegalitě. V obci fungoval strážný oddíl o počtu 45 členů. Nalezené německé vojáky v okolních lesích předával do Dobřichovic. V okolních vesnicích byli ubytováni ruští vojáci. V červnu 1945 byla provedena veřejná volba do nového místního Národního výboru. 10 členů zastupotelstva bylo příslušníky KSČ, 2 bezpartijní. Mimo komunistů ve vesnici jiná partaj nefungovala.  Hned při prvém náboru se do KSČ přihlásilo 140 člen§ = naprostá většina voličů obce.

 

Řízení školy se ujímá Josef Průša z Milína. Dosavadní ředitel a vedoucí činovník v obci Josef Suchan odchází na vlastní žádost do pohraničí. Školní výuku omezoval nedostatek dřeva. Vánoční prázdniny trvaly od 15. prosince do 12. ledna. I poté byla školní vyúka kvůli dřevu omezena. Vyučovalo se v bytě řídícího učitele Průši. 30. ledna 1946 proběhlo v obci sčítání domů a bytů. Obec požádala o zřízení mateřské školy při obecné škole. Hlásilo se 20 dětí od 3 do 6 let. Úklid ve škole vykonávaly matky školáků podle předem daného rozpisu služeb. Při všeobecné lékařské kontrole bylo zjištěno, že většina dětí má pokřivenou páteř, proto bylo doporučeno, aby učitelé dbali na správný posez dětí při vyučování. 6. března se konal lampionový průvod k Černolickým skalám. Zde byla zapálena vatra, také na počest Tomáše G. Masaryka. Díky slunci se začalo s řádným vyučováním 1. dubna. 2. května se při zápisu do mateřské školy zapsalo 21 menších dětí. Velitel četnické stanice z Jíloviště poučil na jaře děti, jak se chovati v případě nálezu munice. Ve velkých volbách dostali z 280 hlasů komunisté 194, národní socialisté 62, sociální demokraté 12, lidová strana 11 hlasů. Během letních prázdnin většina černolických dětí onemocněla černým kašlem.  

 

Starší ročníky byly hned na počátku školní docházky nasazeny do pohraničí kvůli sklizni obilí. Škola dostala 6 litrů rybího tuku. Žákům byly rovněž podávány šípková marmeláda a dražé. V hostinci u Procházků se oficiálně vzpomínalo na Tomáše G. Masaryka. 28. října se zde za nevalné účasti lidí slavil vznik republiky v roce 1918. V říjnu zahájilo činnost loutkové divadlo. Vedle toho na poli kulturním v obci fungoval i mužský pěvecký kvartet. Na konci listopadu navštívili žáci biograf v Mníšku. Pěšky. Vykonali tak zároveň pochodové cvičení. O pár dní později se v obci slavilo výročí tříletého vzniku Jugoslávské republiky. 4. prosince obnovila v obci svoji činnost Obec sokolská a zhruba ve stejné době se vrátila mládež z tříměsíční zemědělské brigády v pohraničí. V březnu se rozvodnila Berounka a zatopila Řevnice, Lety a Dobřichovice. Některé černolické děti byly v květnu biřmovány v Líšnici, čehož se zúčastnil i arcibiskup Beran.

 

Řídícím učitelem se stal Jan Voříšek z Řevnic. Farář Josef Fořtel z Líšnice nadále vyučoval náboženství římsko-katolické. Díky mírné zimě a bohatých zásob dřeva výuka netrpěla. Únorové revoluční dny prožila škola v klidu. Bez námitek akčního výboru. Pouze Voříška v čele školy vystřídal Václav Tichý z Bojanovic. Na jaře až 80 % žactva onemocnělo spalničkami a škola byla na dva týdny uzavřena. 30. května se konaly nové volby do ústavodárného shromaždění. Všechny hůasy byly odevzdány pro jednotnou kandidátku. Žáci 4. a 5. třídy podnikli výlet do Macochy.

 

Začátek školy na podzim 1948 byl odložen. Učitelé museli na brigády. Prázdniny dětí tak byly prodlouženy. Důvodem bylo i to, že mnohé z nich onemocněly obrnou. Kvůli černému kašli a spalničkám byla přerušena výuka i v listopadu. Koncem listopadu se ve škole slavily 52. narozeniny Klementa Gottwalda. Při tradičních vánočních oslavách každý žák obdržel kromě knih sáíček s jablky, cukrovím, vánočkou a kakaem. Květnový svátek matek se slavil v hostinci u Procházků.

 

V listopadu 1948 se slavily dvě výročí, Velké říjnové socialistické revoluce a 53. narozeniny Klementa Gottwalda. O vánocích dostali žáci opět knihy, jablka a ořechy. Na jaře 1950 bylo v obci založeno JZD. Přihlásili se téměř všichni rolníci i někteří bezzemci. Školní rok bylo ukončen hymnou společně s napomenutím o chování v době prázdnin. 

1948 - 1969: kronika SK Černolice (původní a finální verze)

20. století - 50. léta - školní kronika černolické školy

 

I v roce 1950 je nadále učitelem Václav Tichý. Na škole se postupně slaví Den československé armády, 2. výročí vzniku ČSR, VŘSR, narozeniny K.Gottwalda, tohoto žáka V.I.Lenina a J.V.Stalina, za kterého se slavily 71. narozeniny. O vánocích byli žáci odměněni jablky, ořechy a čokoládou. 1. máj se slavil průvodem z Černolic přes Všenory do Dobřichovic. Scelování pozemků pokročilo tak, že družstevníci po adaptaci kravína Nové dvory dali dohromady svůj dobytek.   

 

Od počátku roku 1951 se slaví jedny svátky za druhými vč. narozenin Gottwalda a Stalina. 7. listopadu se kromě toho začal slavit Měsíc československo-sovětského přátelství. Přibyla oslava 10. května na počest Rudé armádě. V rámci oslav se pořádaly oslavné běhy. Z vesnice do vesnice. Další výlet do Macochy vinou Čedoku, jelo se vlakem do Velké Chuchle a parníkem do pražské ZOO.

 

Škola v roce 1952 začala po vyslechnutí rozhlasového projevu ministra Zdeňka Nejedlého a po zapění Písně práce. Po celý školní rok se zpívaly oslavné písně, přednášely básničky a říkanky. U Procházků se hrálo představení "O dvanácti měsíčkách". Nejedlý promlouval z rozhlasu každou chvíli. Na postu ministra školství jej v průběhu roku vystřídal Ernest Sýkora. 5. března 1953 bylo oznámeno, že zemřel Stalin. O pár dní později, 14. března zemřel Gottwald. Místo něj nastoupil Antonín Zápotocký. Výlet tentokráte cílil do Štěchovic, kde žáci shlédli dílo socialismu - přehradu.

 

Velmi záhy po zahájení školního roku v roce 1954 se školy ujímá Václav Stříteský místo Václava Tichého, který zemřel. Nové vedení konstatuje, že stav vědomostí černolických dětí je hluboko pod normálem. Množství oslav v průběhu roku se mírně omezilo. ŠKolní rok skončil dříve kvůli spartakiádě.

20. století - závěr 50. let

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.