Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Vyjimka ze stavebni uzavery pro pozemek 133/1

Založeno: 23.09.2011 Autor: Vlada Příspěvků: 3 Poslední: 21.10.2011 18.15

Rád bych se zeptal, proč na zasedání ze dne 23.6. byla udělena výjimka ze stavební uzávěry pro pozemek 133/1.
1. Podle zasedání ze dne 25.6.2003 výjimka ze stavební uzávěry může být udělena po projednání se zpracovatelem Územního plánu obce Černolice a stavebním úřadem. K tomu nedošlo, protože stavební úřad o tom neví.
2. Pozemek 133/1 je v současné době v nezastavitelném území obce.
3. Na zasedání zastupitelstva ze dne 16.9.2004 byl stavební záměr postavit studnu a RD již jednou zamítnut.
4. Podle úpravy návrhu Územního plánu z ledna 2011, který byl schválen zastupitelstvem se v tato lokalita neplánuje zahrnout do Územního plánu, počet staveb byl snížen na 0.
Znamená to, že navrhovaná úprava Územního plánu nebude respektována? V současné době na pozemku 133/1 pravděpodobně probíhá vrtání zkušebního vrtu. Podle vyjádření hydrogeologů můžou další vrty ve vesnici výrazně ovlivnit hlavní vrt, zásobující vesnici pitnou vodou. Ví o této činnosti zastupitelstvo?
Děkuji za odpověď.
Vláďa

 •   Vyjimka ze stavebni uzavery pro pozemek 133/1

  03.10.2011 17:09 Jirka
  Starosta: Ad 1/ podle letité praxe v této obce, a tedy i jejích tvůrců je praxe takováto: obec udělí/neudělí výjimku a její udělení definitivně posvětí SÚ. Čili tyto dva subjekty se na udělení výjimky podílí. Nevím, proč si tvůrce OZV dal podmínku projednání se zpracovatelem ÚP, ale nikdy tento krok neudělal. Takže by se dalo udělení výjimky možná zpochybnit. Udělení, ne souhlas obce. Udělena je teprve ve chvíli, kdy s tím souhlasí SÚ. Pokud tedy souhlas s výjimkou napadnete, můžete mít šanci dění ovlivnit. Má to jeden složitý háček, ale neberte to jako varování: zpochybní se tím všechny výjimky za posledních 10 let.
  Ad 2/ Nevím, kde tuto informaci berete. Pozemek není ani na nezastavitelném, ani na nezastavěném území. To ale ještě neznamená, že se na něm nedá nic dělat. Viz například stavba RD Jaroslava Holého, která probíhá v souladu se zákony. V tomto případě se nelze opírat o návrh územního plánu (ÚP) jako podkladu. Návrh ÚP je stále neplatný dokument, čili nemá žádnou relevanci. Relevanci má tzv. intravilán z roku 1966. A zákony umožňují řešit i pozemky, které v intravilánu nejsou – viz již jednou zmíněný případ výstavby RD.
  Ad 3/ Na tuto otázku je poměrně prostinká odpověď: Usnesení jakéhokoliv ZO není kánon, které by jiné ZO nemohlo zrušit.
  Ad 4/ Omyl. Tato lokalita je od počátku v návrzích ÚP. A to původně dokonce pro stavbu RD. My jsme v tomto případě tuto lokalitu změnili na lokalitu ne pro RD, ale jen pro rekreační zařízení. V tabulce je sice uvedena číslice 0, ale ta se týká srovnání počtu RD v původním návrhu a dle našeho zmírnění rozestavěnosti. Nikdy jsme neřekli, ani nezamýšleli, že by se v této lokalitě nemohlo dostavět v proluce rekreační zařízení. Výraz "0 chaty" v tabulce vyznívá mylně. Nula se týká jen RD a poznámka chaty toho, že zde mohou být jen chaty. Proto také v nové mapě (která je ale jen pracovní verzí a není proto na webu) je území určeno jen pro chaty.
  K druhé části otázky můžeme odkázat na jednání ZO a zápisy. Zastupitelstvo vrt dle návrhu majitelů zamítlo. Zkušební vrt zamítnout nelze. Ten byl také již proveden. Řešení problému stále probíhá jak ze strany majitele, tak ze strany obce.

 •   Vyjimka ze stavebni uzavery pro pozemek 133/1

  13.10.2011 15:31 Holych
  Stavba našeho RD na pozemcích 82/29, 82/30 a 98/6 v Černolicích se ne vlastní vinou ocitla v pozici jakéhosi argumentu v probíhající diskusi o legálnosti výjimky udělené zastupitelstvem obce pro výstavbu „rekreačního domku“ na pozemku 133/1.
  Mezi našimi pozemky a stavbou RD na nich a pozemkem č. 133/1 a případnou stavbou „rekreačního domku“ na něm je totiž diametrální rozdíl.
  Pozemky, na kterých v současnosti stavíme, jsou uvnitř vymezeného zastavěného území obce a při jeho vymezování pouze nedopatřením nezískaly jednoznačný stavební charakter, neboť v KN nebyly tehdy ještě zapsány některé rozestavěné sousední rodinné domy. Tyto pozemky však měly již v roce 2000 vydáno platné územní rozhodnutí o umístění stavby RD včetně přípojky vodovodní, kanalizační a přívodu elektro, spadaly do smlouvy o spolupráci při realizaci výstavby na pozemcích v katastrálním území Černolice, uzavřené v roce 1999 mezi obcí Černolice a tehdejší developerskou společností, která byla stále platná a měla umožňovat vydávání souhlasných stanovisek k žádostem o výstavbu RD na těchto pozemcích. Tyto pozemky měly podíl na tehdejší místní kanalizaci ve Slatinách, nyní napojenou na kanalizační řád obce, zajištěný příkon el. energie a sousedily s páteřní komunikací. Byly rovněž prolukou, jejíž zastavění vyplývalo také z návrhu připravovaného územního plánu a i z logiky věci, kdy proluka, kterou pozemky vytvářely, plynule navazuje na již existující zástavbu. Rovněž ustanovení tehdy nově zařazeného §188a) Stavebního zákona zakotvovala možnost umisťovat se souhlasem obce v nezastavěném území na území obce, která nemá platný územní plán, stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem, což se týkalo právě našich pozemků.
  Žádnou z těchto nutných podmínek nedisponuje pozemek č. 133/1 na rozdíl od našich pozemků ani náhodou a každé napadnutí této výjimky udělené zastupitelstvem bude mít úspěch, aniž by to nutně znamenalo automatické ohrožení všech v minulosti udělených výjimek ze stavební uzávěry.

  •   Vyjimka ze stavebni uzavery pro pozemek 133/1

   21.10.2011 18:15 Jirka
   Starosta: Abych rozkošatěl diskusi, připojuji ještě pár poznámek.

   Za 1.: původní znění stavebního zákona č. 183/2006Sb. v § 97 a 99 říká, co má stavební uzávěra sledovat, a to zabránit takovému užití území, které není v souhlase se záměry obce promítnutými v připravovaném územním plánu. V případě pozemku 133/1 se počítalo a počítá v připravovaném ÚP s jeho využitím pro rekreaci a stavby rekreačního typu. Jestliže tedy byla obcí vydána výjimka ze stavební uzávěry pro stavbu rekreačního typu, je to v souladu s připravovaným ÚP. A tedy to nemůže být v rozporu se uzávěrou.

   Za 2.: vydání výjimky se kromě toho může opřít podle nového § 188a zákona č. 191/2008. Dle mapy intravilánu obce nejde o zastavěné území a nezastavitelné území. Tedy pouze o nezastavěné území. Vzhledem k tomu, že pozemek splňuje podmínky odstavce c) paragrafu 188a, může se ZO rozhodnout výjimku vydat. Sousedí se zastavěným územím, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem. Jsou to sice většinou chaty, ale to zákon nerozlišuje, pokud jsou na stavebních pozemcích. A to jsou.

   Resumé: Naším cílem není zabránit výstavbě RZ v tomto prostoru, protože se domníváme, že tento pozemek je rozumné zastavět a tím zcelit tamní kolonii RZ. Tím pádem jsme konali v souladu s ÚP obce.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.