Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Vyhlášky, nařízení

VYHLÁŠKY OBCE

Odkaz na Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, kde lze nalézt všechny vyhlášky týkající se obce: 

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Nařízení kraje: Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení. Celoplošně je zakázáno:
používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele, vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech: lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, zemědělské obdělávané plochy, kde jsou pěstovány kultury ve stavu možného vznícení do vzdálenosti 100 m, stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m zakázáno:
rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření (s výjimkou elektronických cigaret).
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů.

OSTATNÍ NAŘÍZENÍ OBCE

Přehled nařízení a řádů obce, které ze zákona nejsou umístěny ve Sbírce předpisů.

Směrnice o provozování kamerového systému

Řád veřejného pohřebiště obce Černolice

Ceník pronájmu hrobových míst

Podmínky připojení na vodovod a kanalizaci

Z důvodu pokračující výstavby na území Obce a nezbytnosti zajištění financování navyšování potřebné kapacity infrastruktury zastupitelstvo Obce svým usnesením číslo 11-11-2020/ZO ze dne 15. 4. 2020 rozhodlo, že u všech staveb, které se v budoucnu nově budou připojovat na vodovodní síť, bude uzavřena s žadateli smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury, jíž se žadatel zaváže podílet na těchto finančních nákladech, a to ve výši 20.000,- Kč za každou stavbu pro bydlení nebo rekreaci a 40.000,- Kč za stavbu pro jiné účely. Stejné podmínky a obdobná smlouva platí pro připojení na kanalizační síť.

Směrnice č. 1/2019 - Zakázky malého rozsahu

Krizový plán obce

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.