Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Rozpočty 2011 - 2014

Závěrečný účet za rok 2014

Audit hospodaření za rok 2014

Audit hospodaření obce za rok 2014 dopadl dobře. Ve čtvrtek 19. února proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Audit provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje. V průběhu kontroly byly zjištěny pouze dvě dílčí chyby, které se týkají formalit vedení účetnictví. Zásadní je, že hospodaření v obci Černolice probíhá bez zásadních vad a bez rizik.

Hospodaření za rok 2014

Finanční bilance za celý rok (12 měsíců) skončila (po očištění) takto:

Příjmy:  4 653 983 Kč
Výdaje: 4 035 192 Kč
Saldo:       617 791 Kč

Rozpočet počítal s příjmem 5 275 410 Kč, ale ten je potřeba ponížit o nesmyslnou sankci ve výši 1 045 000, kterou obec jenom ztěží mohla uplatnit. Reálný plánovaný příjem měl činit 4 230 041 Kč, Rozpočet přitom počítal s výdaji 4 077 000 Kč.

Rozpočtová opatření za rok 2014

Rozpočet 2014 - schválený

Zastupitelstvo obce schválilo dne 26.3.2014 rozpočet na rok 2014,
Rozpočet byl schálen jako přebytkový:

Příjmy:     5 275,41 tisíc Kč
Náklady:  4 077,00 tisíc Kč
Přebytek: 1 198,41 tisíc Kč.

Závěrečný účet obce za rok 2013

Audit za rok 2013

V hospodaření obce auditoři neshledali žádná závažná rizika, pouze zjistili tyto tři nedostatky:
- při schvalování rozpočtu na rok 2013 byl sice rozpočet schválen jako schodkový s uvedením výše schodku, ale nebylo uvedeno, z čeho bude hrazen. V usnesení měla být ještě věta, že "schodek je kryt z finančních přebytků obce z minulých let",
- krajský úřad konstatoval, že nedostatky z roku 2012 byly sice dostatečně vypořádány, ale úřad o tom nebyl dopisem informován,

Závěrečný účet měl bývalý starosta obce Antonín Zdeborský projednat do 30.6.2013, ale svévolně tak neučinil. Nakonec jej schvalovalo až nové ZO v září/říjnu 2013.

Hospodaření obce za rok 2013

Finanční bilance za 12 měsíců:

Příjmy:  o 823 774 Kč lepší, než se předpokládalo
Výdaje: vzrostly o 280 480 Kč. Zatímco schválený rozpočet počítal se schodkem 234,9 tisíc Kč,
Saldo:   skončilo v plusu 308 794 Kč.

Rozpočet 2013 - schválený

Mimořádný rozpočet 2013 schválen. Návrh rozpočtu počítal:

s příjmem:  5 514,01 tisíc Kč
s výdaji:      5 660,91 tis. K

Zastupitelstvo na svém zasedání 18. září 2013 zvýšilo náklady na tělovýchodnou činnost o 30 tisíc Kč. Kromě toho byl do rozpočtu zařazen výdaj na kontrolní činnost Městské policie v Mníšku pod Brdy v častce 58 tisíc Kč. Tím se zvedly celkové náklady na částku 5 748,91 Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový ve výši -234,9 tisíc Kč. Schodek byl kryt z finančních přebytků minulých let.

Záverečný účet obce za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 schválen až po proběhnutých volbách v červenci 2013. V červnu 2013 jej odmítlo zastupitelstvo schvalovat.

Audit za rok 2012

Audit za rok 2012 - byl zjištěn jediný nedostatek. Obec neměla přijatý rozpočtový výhled.

Hospodaření za rok 2012

Plnění za celý rok 2012:

Příjmy      9 264 tisíc Kč
Náklady 10 608 tisíc Kč
Saldo      -1 344 tisíc Kč

Proti rozpočtu tedy o 800 tisíc Kč lepším výsledkem. Tím se výrazně ušetřila finanční rezerva obce z minulých let.

Rozpočet 2012 - schválený

Rozpočet 2012 schválen ZO jako schodkový ve výši 2 160 tisíc Kč. Je kryt z přebytku obce, kdy většina částky jde na rekonstrukci vodojemu a úpravny vody.

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet  za rok 2011 schválen ZO.

Audit za rok 2011

Audit za rok 2011: Bez nedostatků.

Hospodaření za rok 2011

Plnění za 12 měsíců roku 2011:

Příjmy:  5 912 tis. Kč
Výdaje: 5 831 tis. Kč
Saldo:      100 tis. Kč

Rozpočet 2011 - schválený

Rozpočet 2011 schválen jako schodkový.

Příjmy:  2 941 tis. Kč
Výdaje: 4 575 tis. Kč

Nápravná opatření auditu za rok 2010 provedená v roce 2011

Listopad 2011: Kontrola nápravných opatření k auditu za rok 2010.

Červenec 2011:
Přijatá nápravná opatření k auditu za rok 2010.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.