Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Projednávání Změn UP

2020, 24. června: Schválená změna č.2 UP a zpráva o UP

Zastupitelstvo obce Černolice vydává podle ustanovení § 55b ve spojení s § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 171 - § 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 územního plánu Černolic formou opatření obecné povahy, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.

2019, 18. prosinec: Schválený návrh změny č.2 UP - upravený

2018, 10. září: Schválený návrh změny č.2 UP a zpráva o UP

2018, 16. května: Podklady návrhu změny č.2 UP

2016, 14. listopadu: Podklady pro veřejné projednání změny č.1 UP

V příloze jsou kompletní podklady pro veřejné projednání změny č.1 Územního plánu obce Černolice. Veřejné projednání se bude konat ve středu 21. prosince od 17hod. v zasedací síni obecního úřadu Černolice.

2016, 23. března: Zastupitelé projednali žádostiv občanů k ÚP

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.3.2016 zaujalo k žádostem občanů podaných pro 2. změnu územního plánu stanoviska. V drtivé většině se ztotožnilo s doporučeními/nedoporučeními Odboru územního plánu obce Černošice. Většinou "zamítlo" žádosti majitelů chat na rekolaudaci pozemků z rekreačních na stavební. Tento problém se bude řešit celoplošně pro celý katastr obce, a proto nebylo nutno přijímat stanoviska k jednotlivým žádostem.

Pouze ve dvou případech nedošlo k žádnému rozhodnotí, a to v případě žádostí č. 15 a 18. Více podrobností viz Obecní úřad - Územní plán.

2016, 21. března: ZO přijalo stanoviska k žádosti občanů ohledně změny č. 2 ÚP

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.3.2016 zaujalo k žádostem občanů podaných pro 2. změnu územního plánu stanoviska. V drtivé většině se ztotožnilo s doporučeními/nedoporučeními Odboru územního plánu obce Černošice. Většinou "zamítlo" žádosti majitelů chat na rekolaudaci pozemků z rekreačních na stavební. Tento problém se bude řešit celoplošně pro celý katastr obce, a proto nebylo nutno přijímat stanoviska k jednotlivým žádostem. Pouze ve dvou případech nedošlo k žádnému rozhodnotí, a to v případě žádostí č. 15 a 18. O těch se bude jednat na dalším zasedání ZO.

2016, 21. března: Žaloba na referendum zamítnuta

Nejvyšší správní soud v Brně zamítl kasační stížnost na referendum ohledně územního plánu obce Černolice. Proti tomuto rozsudku již není odvolání a referendum je tak platné. Jako zajímavé tvrzení kasačního soudu uvádíme bod [73]:

"Lze se ztotožnit se závěrem krajského soudu, byť ne příliš šťastně vyjádřeným, že považuje povinnost odpůrce uhradit společnosti AI částku 10 mil Kč v důsledku toho, že společnost AI nebude schopna uskutečnit dříve schválený stavební záměr za spornou, když soud odkazuje na možná další jednání a soudní spory. I Nejvyšší správní soud považuje tuto
tvrzenou pohledávku za vysoce spornou s ohledem na závazky, které na sebe měl odpůrce sponzorskou smlouvou ze dne 3. 5. 2007 převzít. S ohledem na závěry uvedené v bodu [70] proto nelze dojít k závěru, že odpůrce byl povinen odhad těchto hypotetických nákladů ve vyhlášení referenda uvést."

2016, 24. února: Koncept změny č. 1 ÚP - návrh a odůvodnění

Úřad územního plánování města Černošice a projektant Foglar Architects předložily obci kompletní návrh a odůvodnění změny č. 1 ÚP obce Černolice vyvolané rozhodnutím soudu.Dalším krokem je společné projednávání s dotčenými orgány, po kterém bude následovat veřejné projednání s veřejností.

2015, 26. listopadu: ZO vybralo projektanta pro provedení změny č. 2 ÚP

Zastupitelstvo obce dne 25.11.2015 schválilo jako projektanta změny č. 2 územního plánu obce společnost Foglar Architects. V souvislosti s tím vedení obce upozorňuje všechny občany, že žádosti o změny územního plánu, které mají být projednány v rámci změny č. 2 je nutné doručit na obecní úřad osobně, písemně nebo elektronicky nejpozději do 31. prosince 2015. Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou do projednávání změny č. 2 UP zařazeny.

2015, 7. října: ZO vybralo projektanta na pořízení změny č. 1 ÚP

ZO schválilo dne 7.10.2015 na základě výběrového řízení projektanta změny č. 1 územního plánu obce Černolice. Vítězem vyhlásilo spoečnost Foglar Architects.

2015, 19. srpna: Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení dvou změn ÚP: č. 1 + 2

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 19.8.2015 rozhodlo o pořízení změny č. 1 a 2 územního plánu obce Černolice.
Úkolem změny č. 1 je upravit ÚP obce Černolice na základě rozhodnutí soudu a výsledku referenda.
Úkolem změny č. 2 je zohlednit požadavky vlastníků nemovitostí na změny v původním územním plánu a stanovit obecní cíle dalšího rozvoje obce.

2015, 24. července: Žalobci se proti usnesení KS Praha odvolali

Žalobci místního referenda k ÚP se odvolali proti rozhodnutí Krajského soudu a podali k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost.

2015, 1. července: Krajský soud v Praze zamítl žaloba na referendum

Krajský soud zamítl dne 25.6.2015 žalobu na neplatnost místního referenda týkajícího se několika rozvojových ploch v obci. Zajímavostí ve výkladu soudu je i to, v jakém stadiu rozpracování územního plánu se nyní obec Černolice nachází.

2015, 12. června: Proti referendu byla podána žaloba

Proti rozhodnutí přijatém v referendu byla podána 11.6.2015 správní žaloba ke krajskému soudu. Ten by měl rozhodnout do 30 dnů.

2015, 25. května: Výsledek místního referenda k zastavitelnosti obce

Dne 24. 5. 2015 proběhlo místní referendum k rozsahu zastavitelnosti v obci Černolice. Referenda se zúčastnilo 45 % voličů. 87 % z nich (což je 39 % ze všech oprávněných voličů) rozhodlo "ANO", tedy pro omezení developerských projektů.

Referendum je platné a jeho výsledek je závazný. 

2015, 1. dubna: ZO schválilo konání referenda k zastavitelnosti ploch obce

ZO Černolice na svém zasedání 1.4.2015 schválilo konání referenda k zastavitelnosti některých konflktních ploch na území obce včetně otázek pro referendum. 

Politické sdružení nezávislých kandidátů Šance, které vyhrálo komunální volby ve dnech 10.-11.10.2015, tak splnilo jeden ze svých volebních slibů.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.