Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Profil zadavatele

Profil zavadatele - základní údaje

Název
 Obec Černolice
Adresa
 Obec Černolice
  Hlavní 64
  252 10 Černolice

 00241113
ZÚJ obce
 539121
Kód právní formy
 801
Kraj (NUTS 3)
 CZ020
E-mail
 obec@cernolice.net
www
 www.cernolice.net
DS
 rg5ajw2
Tel.
 +420 257 711 372
Bankovní spojení
 12621-111/0100

Adresa profilu zadavatele:

www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_3164.html

Profil zadavatele zveřejněn v Úředním věstniku (ISVZUS) pod číslem 7252010028298

Identifikátor profilu zadavetele: 228 298.

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝH ZÁKAZKÁCH MALÉHO ROZSAHU

2019, 1. listopadu: Soutěž na projekt Opravy Hořejšího rybníka

1) Obec Černolice má k dispozici geodetické zaměření rybníka (polohopis, výškopis) v projektové dokumentaci z roku 2006. Není v elektronické podobě. Lze ji poskytnout jako kopii listinné podoby.
2) Aktuální chemické rozbory bahna nejsou. Nepožadují se.
3) Manipulační a provozní řád a posudek TBD nejsou vypracovány. Nepožadují se.
4) Od projektanta  je požadováno  projednání projektu s dotčenými orgány státní správy a zapracování jejich připomínek do finální verze projektu.
5) Termín odevzdání projektu byl posunut na termín 30.4.2020.
Na profilu zadavatele zveřejněno 1.11.2019. Upraveno 4.11.2019.

2018, 31. ledna: Výběrové řízení „Rekonstrukce Jezírko“ - ukončeno

Stavební akce: rekonstrukci a revitalizace lokality Jezírko na pozemku pč. 56/1 v katastru obce Černolice, okres Praha-západ. Plocha Jezírka cca 350 m2. V rámci realizace akce bude provedeno odbahnění stávající vodní nádrže, bude opraven stávající výpustný objekt a vybudován nový výpustný objekt, dosypána, urovnána a opevněna hráz vodní nádrže a vybudován bezpečnostní přeliv. Součástí díla jsou i všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy. Součástí předmětu zakázky je také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, provedení případných průzkumů, zařízení staveniště, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.

2018, 22. ledna: Výběrové řízení „Vodovod Všenorská“ - ukončeno

V příloze naleznete materiál na Výběrové řízení zadávané jako veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 zákona č.134/2016 Sb. a to v režimu veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb. (dále jen „zákon“). Pokud máte o zakázku zájem, obdržíte na vyžádání emailem veškerou projektovou dokumentaci. Případné dotazy zodpovíme jak písemně, tak telefonicky. Zveřejněno: 22. 1. 2018

Smlouva o dílo - Vodovod Všenorská
Zveřejněno: 5.2.2019

2016, 29. června: Projektová dokumentace na VČC - ukončeno

Dne 29.6.2016 vyhlásilo ZO vítěze soutěže na pořízení projektové dokumentace pro výstavbu Volnočasového centra v obecním parku. Přijalo závěr hodnotící komise - viz příloha Hodnocení komise.

2016, 15. února: Likvidace mezideponie - ukončeno

Dětské hřiště Černolice - dokončeno

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje:
Výsledná cen zakázky činila 527 214 Kč.

Doplnění obecního parku o herní prvky:
- duben 2015 - obec požádala Středočeský kraj o dotaci,
- květen 2015 - výběrové řízení na zhotovitele altánu v parku,
- červen 2015 - realizace altánu,
- červenec 2015 - krajské zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotace ve výši zhruba 500 tis. Kč,
- srpen 2015 - zahájen výběrové řízení oslovením zhotovitelů,
- srpen 2015 - příprava veřejnoprávní smlouvy s krajem,
- září 2015 - výběr finálního zhotovitele herních prvků,
- říjen 2015 - předání všech podkladů na kraj,
- leden 2016 - podepsání veřejnoprávní smlouvy o čerpání dotace,
- leden 216 - přípravné studie provedení hřiště s budoucím zhotovotileme, společností Luna Progress.

Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice - dokončeno

Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice (dokumenty zevřejněny v srpnu až září 2012 - po zveřejnění profilu zadavatele v Úředním věstníku ISVZUS):
- vyhlášení soutěže a podmínky schválilo ZO usnesením 10.15-2012/ZP ze dne 11. dubna 2012,
- výběrová komise vyhlásila výsledky 29. července 2012,
- výsledek soutěže schválen ZO usnesením 14-17-2012/ZO ze dne 1. srpna 2012,
- smlouva s vítězem byla podepsána 3. srpna 2012.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.