Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dalších právních norem

Název obce: Černolice.      
Důvod a způsob založení: Obec Černolice vznikla ze zákona o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec dále vykonává státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Organizační struktura:
-
starosta (plní též v omezené míře roli rady),
- zastupitelstvo (plní též v omezené míře roli rady) - podrobnosti viz Obecní úřad – Zastupitelstvo.
Právní předpisy: podrobnosti: podrobnosti viz Obecní úřad – Vyhlášky.
- Obecně závazná vyhláška obce Černolice č. 2/2010, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 a č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- Obecně závazná vyhláška obce Černolice č. 3/2008 o místním poplatku ze psů
Seznam hlavních dokumentů:
- zápisy a usnesení zastupitelstva – viz Obecní úřad – Zápisy zasedání,
-
rozpočet – viz Obecní úřad – Rozpočty,
- strategický plán rozvoje – aktuálně se připravuje nový, předchozí je z roku 2004,
- územní plán – viz Obecní úřad – Územní plán.
Návody k řešení životních situací: viz webové stránky Portálu veřejné správy a ministerstva vnitra i dalších subjektů.
Seznam podřízených povinných subjektů: žádný.
Seznam rozpočtových, příspěvkových a zřizovaných organizací: žádná.
Výroční zpráva o poskytování informací / výdaje na vedené soudní spory o poskytnutí informací: žádné spory nebyly vedeny.
Informace poskytnuté na žádost: v roce 2010 nebyla podána žádná žádost, rok 2011 viz Informace – Povinné informace.
Obsahy všech rejstříků, registrů, evidencí a seznamů: nejsou zpracovávány.
Informace o zpracovávání osobních údajů: nejsou zpracovávány.
Informace o informačním systému: Windows, Triada, Microsoft Office, Open Office.
Údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet: nebyly zpracovány.
Licenční smlouvy: žádné nebyly uděleny.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.