Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dalších právních norem

Název obce: Černolice.      
Důvod a způsob založení: Obec Černolice vznikla ze zákona o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec dále vykonává státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Organizační struktura:
-
starosta (plní též v omezené míře roli rady),
- zastupitelstvo (plní též v omezené míře roli rady) - podrobnosti viz Obecní úřad – Zastupitelstvo.
Právní předpisy: podrobnosti: podrobnosti viz Obecní úřad – Vyhlášky.
- Obecně závazná vyhláška obce Černolice č. 2/2010, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 a č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- Obecně závazná vyhláška obce Černolice č. 3/2008 o místním poplatku ze psů
Seznam hlavních dokumentů:
- zápisy a usnesení zastupitelstva – viz Obecní úřad – Zápisy zasedání,
-
rozpočet – viz Obecní úřad – Rozpočty,
- strategický plán rozvoje – aktuálně se připravuje nový, předchozí je z roku 2004,
- územní plán – viz Obecní úřad – Územní plán.
Návody k řešení životních situací: viz webové stránky Portálu veřejné správy a ministerstva vnitra i dalších subjektů.
Seznam podřízených povinných subjektů: žádný.
Seznam rozpočtových, příspěvkových a zřizovaných organizací: žádná.
Výroční zpráva o poskytování informací / výdaje na vedené soudní spory o poskytnutí informací: žádné spory nebyly vedeny.
Informace poskytnuté na žádost: v roce 2010 nebyla podána žádná žádost, rok 2011 viz Informace – Povinné informace.
Obsahy všech rejstříků, registrů, evidencí a seznamů: nejsou zpracovávány.
Informace o zpracovávání osobních údajů: nejsou zpracovávány.
Informace o informačním systému: Windows, Triada, Microsoft Office, Open Office.
Údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet: nebyly zpracovány.
Licenční smlouvy: žádné nebyly uděleny.
Internetová stránky obce: Nesplňují požadavky přístupnosti osobám se zdravotním postižením podle § 4 a § 5 zákona č. 99/2019 Sb. A to s ohledem na § 7 téhož zákona z důvodu nepřiměřené zátěže takových úprav obecních webových stránek. Zejména finančních a personálních. Návštěvnost webových stránek z hlediska velikost obce je minimální. Během existence webových stránek nedostala obec jediný podnět k jejich úpravě z hlediska vyšší přístupnosti občanů. Z tohoto důvodu by byl přínos větší přístupnosti vůči osobám se zdravotním postižením minimální. V případě nutnosti je obec připravena takovým osobám poskytnout všechny důležité informace jinou formou. Písemnou nebo osobní, pokud by takové požadavky nastaly. Dle §9 může každý učinit vůči povinnému subjektu (obci) podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem neoprávněně nesplňuje požadavky. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.