Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Platný Územní plán

2020, 24. června: Úplné znění Územního plánu obce

Obec Černolice jako správní orgán příslušný podle § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle § 55c stavebního zákona a § 25 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) doručuje veřejnou vyhláškou Změnu č. 2 Územního plánu Černolic a Úplné znění Územního plánu Černolic po vydání této změny. Zastupitelstvo obce Černolice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydalo podle ustanovení § 55b ve spojení s § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 - § 174 správního řádu, svým usnesením č. 11-12-2020/ZO ze dne 24. 6. 2020 Změnu č. 2 Územního plánu Černolic, jako opatření obecné povahy č. 1/2020, kterou se mění Územní plán Černolic.

2017, 23. února: Změna č. 1 Územního plánu obce Černolice

22. února byla schválena Změna č. 1 Územního plánu obce Černolice. Platnost nabývá 15 dnem po zveřejnění.

2013, 4. ledna: Územní plán obce

Počínaje 4. lednem roku 2013 začal v obci Černolice platit Územní plán. Pozor! Některé jeho části byly dotčeny a změněny Změnou č.1 Územního plánu z roku 2017.  

2014, 24. října: Důvody, které vedly k rozsudkům soudů ohledně ÚP

Obec požádala AK Mazel-Směja, aby krátce shrnula, proč obec neuspěla s kasační stížností ani u jednoho soudu?
Odpověď: "Druhému rozsudku krajského soudu rozumíme tak, že se důvody pro zrušení u plochy Z10a a u ostatních zrušených ploch liší. „Hlavním“ důvodem pro zrušení všech zrušených částí (tedy zřejmě i u Z10a) je skutečnost, že rozhodnutí o námitkách k těmto plochám, potažmo samotný územní plán, je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. U plochy Z10a přistupují současně další dva důvody pro zrušení, a to přijetí regulativů zastupitelstvem a nedostatečné vymezení podmínek prostorového uspořádání. Soudy dospěly k závěru, že přijetí regulativů zastupitelstvem bylo sice obecně v rozporu se zákonem, ale pouze u plochy Z10a způsobilo nezákonnost územního plánu. Nedostatečné vymezení podmínek prostorového uspořádání je problémem jen u plochy Z10a, protože u ostatních prý stačí, že z jejich názvu vyplývá, že jsou zastavitelné pouze rodinnými domy, což je prý v návaznosti na ustanovení vyhlášky dostatečná regulace."

2014, 24. října: Druhá kasační stížnost nebyla podána

Obec řešila s advokátní kanceláří Mazel-Směja otázku podání druhé kasační stížnosti.

Stanovisko AK z 24.10.2014 bylo takovéto: "Jelikož krajský soud ve svém druhém rozsudku vycházel z právního názoru NSS, neumíme si moc představit, že by obec mohla opakovanou kasační stížností zvrátit zrušení předmětných částí územního plánu. Teoreticky by bylo možné polemizovat s určením výše náhrady nákladů řízení, nicméně je potřeba zmínit, že s podáním kasační stížnosti by byly pro obec spojeny další náklady."

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud (kasační soud - NSS) se v meritu žaloby postavil za rozhodnutí soudu nižší instance (krajského soudu), by se obec v podstatě odvolávala nejenom proti rozsudku krajského soudu, ale také proti rozhodnutí samotného odvolacího orgánu. Podání kasační stížnosti by tak bylo velmi pavděpodobně pouze akcí, kdy by se vydávaly obecní peníze na na další soudní poplatky a výlohy s nulovou šancí na zisk úspěch.

Posledním dnem pro podání kasační stížnosti bylo pondělí 3. 11. 2014. Vzhledem k předchozím argumentům obec kasační stížnost nepodala.

2014, 24. října: Obec prohrála podruhé spor o územní plán

Krajský soud (na základě usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně) vypustil ze své výrokové části pozemky P1d a Z23a. U všech ostatních ploch - Z2a, Z9a, Z10a, P1a, P1b, P16 - potvrdil své původní stanovisko. Tyto plochy jsou v územním plánu zrušeny. Tento výrok soudu se očekával, protože proti jejich zrušení v územním plánu kasační soud nic nenamítal. Naopak souhlasil s odůvodněním Krajského soudu.

Krajský soud nově vypočítal náklady řízení, které z původní částky 112 060 Kč zvýšil na částku 151 336 Kč. Rozdíl bude muset obec žalobcůn doplatit. Vzhledem k tomu, že jeden ze žalobců nyní u KS neuspěl, musí obci zaplatit 18 449 Kč. Soudní náklady obce se tak zvedají o zhruba o 21 tisíc korun, když ponecháme stranou platby advokátním kancelářím zastupujícím obec.

2014, 31. srpna: Kasační soud konečně vydal rozhodnutí

První komentář právní kanceláře pracující pro obec:

NSS rozsudkem zrušil výroky I., II., IV. a V. rozsudku Krajského soudu v Praze a věc vrátil v tomto rozsahu k dalšímu řízení krajskému soudu. Ačkoliv by se tedy zdálo, že kasační stížnosti vyhověl, ve skutečnosti je to spíše naopak.

Krajský soud výrokem I. svého rozsudku zrušil územní plán v částech Z2a, Z9a, Z10a, Z23a, P1a, P1b, P1d a P16. NSS dospěl k názoru, že části Z2a, Z9a, Z10a, P1a, P1b a P16 územního plánu sice byly zrušeny správně, ale u částí Z23a a P1d podle názoru NSS krajský soud neuvedl relevantní důvody pro zrušení těchto částí. Přestože se tedy NSS ohledně větší části ploch ztotožnil se závěry krajského soudu, celý výrok I. rozsudku krajského soudu musel zrušit, jelikož vyhověl kasační stížnosti ohledně ploch Z23a a P1d. To samé se týká i zrušení příslušných rozhodnutí o námitkách. NSS také konstatoval pochybení krajského soudu při výpočtu náhrady nákladů řízení, kdy krajský soud nesprávně vycházel z toho, že navrhovatelé měli plný úspěch ve věci, ačkoliv jej ve skutečnosti neměli, protože požadovali zrušení celého úz

Nyní tedy krajský soud znovu rozhodne. Územní plán by měl být v částech Z2a, Z9a, Z10a, P1a, P1b a P16 zrušen. Domníváme se, že v částech Z23a a P1d by územní plán buďto být zrušen neměl, anebo krajský soud doplní relevantní důvody pro zrušení i těchto částí. Nově bude rozhodnuto o nákladech řízení.

2014, 28. července: Třetí žádost o nápravu ve věci fy Altstaedter

Poslední dopis právního zástupce firmy Altstaedter opět obviňuje zástupce obce z toho, že informují veřejnost pomlouvačně směrem ke společnosti Altstaedter. Právní zástupce zmíněné společnosti se však dopouští toho, z čeho zástupce obce obviňuje. Uvedeme jen dva příklady:
1. citujeme "Současná politika a politika členů zastupitelstva, se kterými obec nyní ovládáte, bohužel na rozdíl od předchozího vedení obce (jehož jste byl ale také členem), prosazuje myšlenku: „investice do kanalizace je doma, a teď si jděte stavět někam jinam.“
2. citujeme: "Bohužel současní zástupci obce Černolice nejen že nešli cestou tohoto jednoduchého a korektního řešení, ale zašli tak daleko, že zahájili proti společnosti Altstaedter Investments a.s. nepřátelskou kampaň, která má pošpinit dobré jméno a pověst společnosti."
Ve druhém případě jde právní zástupce společnosti ještě dál, protože uvedení tvrzení je lží. Zástupci obce (starosta a místostarosta) žádnou kampaň proti společnosti Altstaedter nezahájili a nevedou.

2014, 30. června: Česká televize odvysílala reportáž o územním plánu obce

V neděli 29.6.2014 odvysílala Česká televize reportáž o tvorbě Územního plánu v naší obci. Odkaz na záznam vysílání je zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410012-zona-z

2014, 17. června: Obec dostala další varovný dopis od právníka fy Altstaedter

2014, 3. června: Obec dostala varovný dopis od právníka fy Altstaedter

Obec obdržela dopisy od právního zástupce fy Altstaedter, ve kterém se sděluje, aby se vedení obce zdrželo opakovaného zveřejňování nepravdivých či tendenčních informací o jejich klientovi na internetovém portálu a vyhnulo se řízené mediální kampani České televizi proti jejich klientovi.
Co znamená "opakovaného", není zřejmé. Poslední informace na webu obce jsou staré, z přelomu října/listopadu loňského roku. I v jejich případě nešlo o opakování.
Tvrzení o řízené mediální kampani ČT je více než odvážné. Předpokládáme, že právní zástupci mají důkazy o této činnosti. Jinak se dopouštějí toho, před čímž sami varují. Náznaky, že by zdrojem této kampaně mohli být zástupci obce Černolice, jsou spekulací.
To, že ČT natáčí pořad o procesu projednávání územního plánu v obci Černolice, je pravda. Televize se obrátila s dotazy na vedení obce a získala odpovědi. A to je zhruba vše, co o tom vedení obce ví.
Dne 3.6. obec právní zástupkyni fy Altstaedter zaslala dopis s dotazy, aby sdělila, které informace obce považuje za nepravdivé. Není zájmem obce uvádět nepravdivé informace.

2014, 6. ledna: Policie odložila trestní stíhání v souvislosti s územním plánem

V souvislosti se schvalováním územního plánu byl na konci roku 2012 podán podnět Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Toho se měli údajně dopustit blíže neurčení zastupitelé obce Černolice tím, že schválením územního plánu poskytli výhody jím spřízněným soukromým subjektům, zejména stavebním developerům.

Policie ČR dne 27. prosince 2013 spis odložila, neboť neshledala v jednání neurčených zastupitelů podezření ze spáchání trestného činu. Usnesení, které bylo součástí této informace, bylo odstraněno z důvodu ochrany osobních údajů.

2013, 16. prosince: Soud zamítl ustanovení opatrovníka obce Černolice

2013, 11. listopadu: Detaily žádosti fy Altstaedter o zřízení opatrovnictví pro obec Černolice

2013, 1. listopadu: K soudu byl podán návrh na ustanovení opatrovníka obci Černolice

Obec se z dopisu AK Erhartová-Vítek doručeného 30. 10. dozvídá, že o měsíc dříve byl NSS v Brně doručen návrh na ustanovení opatrovníka obci Černolice. O hodinu později na zasedání ZO Černolice se vedení obce dozvídá od Heleny Kalivodové, že návrh podala firma Altstaedter. Návrh lze jednoduše vysvětlit jako pokus dosáhnout u soudu dojmu, že vedeni obce není schopno v případě územního plánu rozhodovat rozumně, že nehájí veřejný zájem a tím pádem musí být v této věci obci přidělen opatrovník.

Obec se tomuto návrhu bude samozřejmě bránit. Nadále platí, že nové vedení obce nebude kasační stížnost stahovat a ponechává konečný verdikt v rukou kasačního soudu, kde leží odvolání AK Erhartová-Vítek.

2013, 31. října: Přehled soudních sporů vedených v souvislosti s územním plánem

2013, 3. října: Výsledek jednání s firmou Altstaedter

V srpnu zaslala firma Altstaedter dopis na Obecní úřad. Bývalý starosta Antonín Zdeborský na něj nereagoval. Další dopis přišel v září, kdy již na čele obce bylo nové vedení. Výsledkem mailové korespondence byla schůzka 3. října. Detaily se dočtete v přiloženém zápise z tohoto jednání.

Poznámka k direktivám kritizovaným v prvním dopise. Krajský soud vyjmul s územního plánu lokality Z2, Z9, Z10 a další nejenom kvůli direktivám. Uvedl mnohé další důvody, proč se rozhodl tak, jak se rozhodl. Pokud jde o direktivy jako takové, je potřeba vědět, co znamenají a proč k nim obec přistoupila:
- v roce 2010 vedení obce (Michal, Schmidt) zjistilo, že návrh územního plánu je v rozporu s jeho zadáním. Předchozí vedení obce (Macela, Zdeborský) připustilo, že výstavba v obci bude více než dvojnásobná, než se počítalo. Zatímco zadání ÚP počítalo s maximální výstavbou cca 80 domů, návrh územního plánu nabobtnal na 170 domů. Přitom zadání ÚP určuje základní mantinely, ze kterých potom vychází návrh ÚP,
- vedení obce v letech 2011 a 2012 přistoupilo ke složitému procesu ponížování této rozestavěnosti tak, aby více odpovídala zadání. Kromě toho také všechny velké stavební lokality podrobilo zpracování regulačních plánů, aby obec i do budoucna měla větší kontrolu nad výsledkem zástavby,
- výkonný pořizovatel - firma Prisvich - byla dotázána, jakou formou to udělat, aby ponižování zástavby bylo v mezích zákona? Její odpověď zněla: formou direktiv. Nebylo možné rušit zcela stavební lokality dané v zadání ÚP, ale šlo usměrňovat množství zástavby v těchto lokalitách. Výkonný pořizovatel je přitom ten, kdo musí obci sdělovat, co jde a co nejde, neboť jde o velmi složitou právní problematiku. Vedení obce a většina zastupitelstva pokračovala při ponižování zástavby podle dobrozdání firmy Prisvich. Kdyby tato firma řekla, že direktivy jsou v rozporu se zákonem, direktivy by se nepřijímaly,
- činnost firmy Prisvich z 50 % hradila obec a z 50% firma Altstaedter.

2013, 30. září: NSS Brno zastavuje kasační stížnost ve věci "ochrana před nezákonným zásahem"

Obci byl výsledek kasační stížnosti předán 30. října 2013.

2013, 9. září: Firma Altstaedter zasílá novému vedení obce urgentní dopis kvůli řešení soudních sporů

2013, 14. srpna: Firma Altstaedter zasílá A.Zdeborskému urgentní dopis kvůli řešení soudních sporů

2013, 12. srpna: SNK Šance vyzývá starostu, aby již nepodnikal žádné kroky ve věci soudních pří

Dopis stejného znění byl zaslán AK Erhartová-Vítek vzhledem k tomu, že 20. 8. 2013 bylo po volbách svoláno ustavující zasedání ZO obce a bylo zřejmé, že dojde k výměně politického vedení obce.

2013, 1. a 12. srpna: Obec podává další dokumenty ke kasační stížnosti k ÚP

2013, 24. července: AK Helmová se vyjadřuje ke kasační stížnosti obce

2013, 10. a 19. května: Obec podává kasační stížnost proti návrhu na zrušení OOP

Právní zástupci obce podali k NSS V Brně 10. 5. 2013 kasační stížnost a doplnili ji 19. května. Kasační stížností se obec bráni proti rozhodnutí KS Praha, který vyňal rozvojové plochy z ÚP obce Černolice. Dokumenty nejsou na obci k dispozici. AK Erhartová-Vítek byla požádána o jejich dodání (31.10.2013).

NSS v Rně vyzývá AK Erhartová-Vítek dne 21.5.2013 k doplnění kasační stížnosti.

2013, 9. května: Krajský soud Praha zrušil v ÚP zastavitelné plochy

2013, 9. května: NSS Brno podává informaci ke kasační stížnosti na ochranu před nezákonným zásahem

2013, 3. dubna: KS Praha bere na vědomí zpětvzetí návrhu jednoho z navrhovatelů

2013, 19. března: Reakce A.Zdeborského na reportáž "Reportéři ČT" ze dne 18.3.2013

2013, 13. března: Krajský soud v Praze zamítnul přiznání odkladného účinku

AK Helmová se domáhala přiznání odkladného účinku náv rhu na zrušení opatření obecné povahy.

2013, 13. března: Krajský soud v Praze zamítnul žalobu na ochranu před nezákonným postupem

2013, 11. března: Nejvyšší správní soud v Brně zamítnul referendum

2013, 20. února: Žaloba několika občanů na územní plán

Advokátní kancelář Ireny Helmová, která zastupuje 14 černolických občanů, podává návrh na zrušení opatření obecné povahy (OOP), čili platnosti územního plánu.

2013, 1. února: Soud zamítnul návrh na konání referenda

2013, 16. ledna: Územní plán se stal předmětem šetření policie a žalob

2012, 19. prosince: ZO schválilo vydání ÚP

ZO Černolice na svém 21. zasedání dne 19. 12. 2012 schválilo vydání územního plánu.

2012, 17. prosince: Petice za konání místního referenda

V pondělí 17. 12. 2012 byla obecnímu úřadu Černolice předána petice, kdy 115 občanů obce se podepsalo pod žádost konat místní referendum o územním plánu.

2012, 6. prosince: ZO se vypořádalo s námitkami

Na svém 20. zasedání dne 6. prosince 2012 se ZO vypořádalo s námitkami k územnímu plánu.

2012, 1. říjen: Veřejné projednání návrhu ÚP

Na obecním úřadě Černolice proběhlo veřejné úřední projednání územního plánu.

2012, 1. říjen: Výsledky ankety o Územním plánu

Dne 1. října byla uzavřena anketa o Územním plánu. Její výsledky naleznete v přiloženém souboru.

2012, 13. srpna: Vyhlášení veřejného projednávání ÚP

2012, 4. července: Závěrečná direktiva k ÚP

2012, 14. dubna: Zastupitelstvo opravilo v direktivě některé rozpory

2012, 8. února: Zastupitelstvo provedlo korekce v direktivě

2011, 27. prosince: Zastupitelstvo přijalo direktivu

2011, 7. listopadu: Pořizovatel předložil návrh ÚP kraji k posouzení

Pořizovatel ÚP uvedl do souladu všechny rozpory mezi textovou a mapovou částí a další rozpory, které vznikly v průběhu složitých jednání. ty předal kraji k posouzení.
Nyní je na řadě zastupitelstvo obce, které všechny novinky projednávané v průběhu roku 2011 musí ve formě direktivy nařídit zpracovateli (urbanistovi), aby je zanesl do návrhu ÚP. Poté budou také předány kraji k posouzení.

2011, 31. srpen: Jak dál s územním plánem

Obecní úřad aktuálně řeší, jak uvést v soulad usnesení nového obecního zastupitelstva o ponížení rozestavěnosti v návrhu územního plánu (ÚP) z března tohoto roku a dokončení celého procesu projednávání tohoto plánu poté, co krajský úřad v červenci konečně rozřešil některé sporné momenty v tomto návrhu.
Podle zákona má totiž obecní úřad jako pořizovatel ÚP již velmi omezenou možnost do procesu projednávání vstoupit. Vedení obce své připomínky k velké rozestavěnosti dle návrhu ÚP mohlo uplatnit v létě roku 2009. Tehdy roli zástupce obce při projednávání plánu plnil místostarosta Antonín Zdeborský. Podle slov představitele firmy, která ÚP pro obec Černolice zpracovává, tehdejší vedení obce včetně místostarosty žádné námitky neuplatnilo.  
Tím pádem by březnové ponížení rozestavěnosti mělo být uplatněno až při posledním veřejném projednávání ÚP, které je stále před námi. Tento postup má jedno riziko. Konečný výsledek by mohl být označen za nový návrh ÚP. Pokud by se to potvrdilo, znamenalo by to, že obecní úřad by musel nechat ÚP projednat úplně od počátku. To je téměř thrillerová představa, protože již téměř 16leté martýrium by se protáhlo o další roky. Nemluvě o nárůstu nákladů.
Obecní úřad v této chvíli hledá legální cestu, jak usnesení obecních zastupitelů o ponížení vnést do stávajícího návrhu plánu ještě před dalšími, finálními kroky procesu. Řešení bude zastupitelstvu – podle aktuálních předpokladů – předloženo na dalším zasedání, tedy na začátku října t.r. 

2011, 9. srpna: Stanovisko Krajského úřadu k řešení rozporu při pořizování UP

V příloze je stanovisko Krajského úřadu k řešení rozporu při pořizování Územního plánu obce Černolice dle § 136 odst. 6 správního řádu ze dne 9.8.2011

2011, 31. července: Doplnění podání rozporu

Obec sice jasně deklarovala, že podporuje výstavbu v lokalitě Z10 návrhu územního plánu, ale odvolacímu orgánu to zjevně nestačí. Podpora lokality Z10 vyplývá z dohody, kterou obec podepsala před několika lety a kterou současné vedení obce ctí. Kvůli tomu také nedošlo k vyškrtnutí této lokality z návrhu územního plánu letos na jaře, i když v jiných lokalitách ke škrtání či omezování došlo.
Po takovétmo ponížení rozestavěnosti počátkem května vedení obce požádalo krajský úřad coby odvolací orgán o řešení sporných lokalit na území obce. Úřad byl samozřejmě informován o rozhodnutí obce ponížit rozestavěnost a musel se samozřejmě seznámit s návrhem územního plánu obce Černolice. Na základě těchto informací musel vědět, že lokalita Z10 má nadále v tomto návrhu podporu, ale že má také předepsané výrazné regulační prvky. Nic z toho však zjevně odvolacímu orgánu nestačilo.
A tak požádal - neoficiálně - o stanovisko k lokalitě Z10. V novém doplnění žádosti o řešení rozporu v územním plánu obce se tak konstatuje již konstatované. Ze strany firmy Altstaedter pak přibyly nové přísliby nad rámec toho, co již regulativy řešily.

2011, 20. července: Nenadálá návštěva z kraje

Ve středu 20. července se bez nějaké předběžné domluvy objevili zástupci krajských odborů, kteří posuzují sporné zóny v územním plánu obce. Chtěli je vidět v realném prostředí. Žádný oficiální závěr z jejich návštěvy Černolic nevznikl. Pouze pokývali hlavami, část z nich vyjádřila názor, že se jim lokalita Z10 moc nelíbí, a zase odjeli.
Kdy obec získá oficiální vyjádření ke své žádosti o řešení rozporu, není známé. Na oficiální dotaz zatím krajské orgány neráčily odpovědět.

2011, 1. května: Obec požádala o rozřešení sporných bodů

V návrhu územníh plánu obce Černolice jsou tři zóny, se kterými nesouhlasily dva orgány pověřené obce Černošice: odbor ochrany životního prostředí a odbor lesního hospodářství. Týká se to kontroverzních zón Z10, Z22 a Z23. Obec sice na jaře rezervní zónu Z22 úplně vyškrtla, zónu Z23 zmenšila a zónu Z10 ponechala, ale odvolání muselo být vedeno, jako kdyby všechny tři zóny v návrhu územního plánu stále byly. Jinak by došlo k porušení zákona.
Odvolání odeslané krajským orgánům se netýkalo územního plánu jako takového, ale pouze sporu o zmíněné tři zóny. Cílem bylo, aby si s tím poradily nadřízené orgány. Pokud by potvrdily stanoviska nižší instance (tedy Černošic), z územního plánu by byly vyškrtnuty a plán by se již projednával bez nich. Tím by také byly naplněny všechny právní povinnosti a závazky, které obec má, a obec by se vyhnula riziku možných soudních sporů.
Pokud by rozhodnul jinak, obec by pokračovala v projednávání územního plánu na základě rozhodnutí odvolacího orgánu.
Příslušný orgán kraje slíbil rozpor vyřešit zhruba do konce měsíce června. Zatím se tak nestalo. 

2011, 3. března: ZO revokuje žádost skupiny di5 o dílčí úpravy v ÚP

ZO revokoval své usnesení ze dne 26. srpna 2010 o díčlích změnách v ÚP, o které požádala společnost di5.

2011, 26. ledna: ZO schvaluje omezení rozestavěnosti v ÚP

Vedení obce po zjištění, že návrh ÚP skutečně počítá s možnou výstavbou až 170 RD, přistoupilo k redukci této rozestavěnosti. A to zhruba o 70 RD.

2010, 22. prosince: Antonín Zdeborský na ZO varuje, že ÚP počítá s výstavbou 170 RD

Antonín Zdeborský jako hlavní pověřená osoba za obec ve věci projednávání ÚP informuje na veřejném zasedání ZO, že aktuální stav ÚP počítá s výstavbou až 170 RD!  A žádá vedení obce o informace o stavu zpracování ÚP. Vedení obce slibuje, že stav prověří. Hlavní osobou, která je s projednáváním ÚP přitom detailně obeznámena, je právě Antonín Zdeborský coby osoba pověřená oficiálně ZO.

2010, 26. srpna: ZO schvaluje dílčí úpravy v ÚP

ZO (čtyřmi hlasy) schválilo dílčí úpravy v ÚP, o které požádala společnost di5 dopisem č.j. 362 dne 6. 8. 2010 pro lokality Z9 a Z6.

2010, únor a březen: Vedení obce zastavuje projednávání ÚP

- 3. února 2010 dostává ZO informaci od Antonína Zdeborského o sporech kolem zřízení PP Hřebeny. Z nich vysvítá, že odvolání obcí na čele s Černošicemi bude pravděpodobně neúspěšné (detailní informace v zápisech ZO nejsou). Dopad existence PP Hřebeny na ÚP Černolic není jasný
- 23. února 2010: vedení obce stahuje žádost u Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci řešení rozporu v ÚP. Zastupitelé o tomto kroku nebyli nikdy informováni. Důvody stažení tedy nejsou veřejně dodnes přesně známé
- 24. března 2010 bere ZO na vědomí informaci Antonína Zdeborského o situaci kolem ÚP - ze zápisů ZO není jasné, o co se konkrétně jednalo

2009, 23. prosince: Žádost o řešení rozporu s orgánem OŽP

Obec Černolice se odvolala ke Krajskému úřadu kvůli řešení sporů s Odborem životního prostředí Černošice.

2009, 7. prosince: Poznámky M.Pondělíčka ke stanovisku OŽP

Součástí těchto poznámek je i rozsáhlá Studie vlivu na charakter krajinného rázu v lokalitě SV od obce Černolice.

2009, listopad + prosinec: ZO bere na vědomí problémy kolem ÚP

4. listopadu 2009 - ZO bere na vědomí stav jednání kolem ÚP a souhlasí s dalším postupem řešení (zpětně ze zápisů ZO nelze zjistit, o co šlo)
16. prosince 2009 - ZO v bodu různé projednává odvolání ve věci ÚP (zpětně ze zápisů ZO nelze zjistit detaily)

2009, 29. září: Dohodovací řízení k ÚP - protokol o dohodě

2009, 24. září: Stanovisko odboru ŽP MÚ Černošice

2009, 19. září: Zřízení PP Hřebeny

Obec Černolice začala řešit, jaký dopad na ÚP obce má zřízení Přírodního parku Hřebeny.

2009, 12. sprna: Stanovisko odboru ŽP MÚ Černošice

2009, 30. června: ZO schvaluje doplnění ÚP o obecné stavební regulativy

7. ledna podávají P.Schmidt a J.Michal návrh na doplnění ÚP o obecné stavební regulativy. ZO je přijímá o šest měsíců později. Od té doby je ZO prosazuje při udělování výjimek ze stavební uzávěry.

2009, červen: Návrh Územního plánu obce Černolice

2009, březen: Vymezení územního systému ekologické stability

Vymezení ÚSES na území obce Černolice jako podklad pro zapracování do ÚP Černolic.

2008, 22. září: ZO schvaluje zadání ÚP Černolic

ZO schvaluje:
1. zadání územního plánu (ÚP)
2. ukládá starostovi zabezpečit zprácování návrhu ÚP v souladu se zadáním ÚP

2008, 15. až 22. října: Zadání Územního plánu obce Černolice

2008, 15. září: Zpětvzetí žádosti o pořízení územního plánu MÚ Černošice

Zastupitelstvo obce usnesením č. 1-16/2008/ZO zrušilo jako pořizovatele ÚP příslušný ÚPP MÚ Černošice a stanovilo pořizovatelem firmu Prisvich. Černošicím to oznámilo dopisem 15. září 2008. 

2008, 30. července: ZO schvaluje pořízení ÚP Černolic

ZO schválilo:
1. pořízení územního plánu (ÚP)
2. uzavření smlouvy s firmou Prisvich coby výkonným pořizovatelem ÚP
3. uzavření smlouvy s Milanem Salabou coby zpracovatelem ÚP
4. pověřilo Antonína Zdeborského a Pavla Kamberského zástupováním obce Černolice při jednání s pořizovatelem i zpracovatelem ÚP

2008, duben: SWOT analýza (dílčí část Průzkumů a rozborů ÚP)

SWOT byla součástí zpracovávání územního plánu - a to daleko obsáhlejšího materiálu "Průzkumy a rozbory" (v rozsahu územně analytických podkladů)

2007, 3. května: Sponzorská smlouva

2007, 26. dubna: ZO schvaluje pořizovatele ÚP

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- pořizovatelem ÚP bude odbor ÚÚP MÚ Černošice
- kontaktní osobou za OÚ Černolice pro jednání s pořizovatelem bude Pavel Kamberský

2007, 16. března: Poznámky k ÚP

2007, 1. ledna: Začal platit nový stavební zákon č. 183/2006Sb.

S platností nového stavebního zákona vznikly otázky, kdo může být pořizovatelem územního plánu. Zda pořizovatelskou činnost může zajistit příslušný odbor ORP na Městském úřadu Černošice nebo je potřeba najmout jiného pořizovatele?

2006, duben: Upravený návrh zadání (M.Salaba)

Bylo dohodnuto, že upravený návrh zadání se znovu projedná s dotčenými orgány. Následně schválené zadání bude závazným podkladem pro návrh územního plánu. Zahájení projednání zadání se odložilo až do vyřešení majetkových otázek. Rozvojové plochy v zadání by se totiž upravily podle potvrzení pozemků ve vlastnictví obce. Podmínkou zahájení byla také úprava koncepce vodního hospodářství.

2005, květen: 2. pracovní verze návrhu zadání ÚP (M.Salaba)

2. pracovní verze byla upravena včetně vyhodnocení a změny rozsahu návrhových ploch - projednáno pouze interně v zastupitelstvu obce. Byly doporučeny další úpravy s ohledem na zjišťování historického majetku obce.

2004, srpen: Zadání ÚP s funkcí souborného stanoviska (M.Salaba - 1. verze 08/2004)

První verze byla projednána na konci roku 2004. ZO dospělo s projektantem k tomu, že zadání bude přepracováno a doplněno tak, aby vyjadřovalo připomínky OŽP MěÚ Černošice a OŽP KÚ Středočeského kraje, týkající se z větší části velikosti návrhových ploch.

2003: Nutnost dopracovat územní plán

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že je potřeba územní plán dopracovat.

1999, červenec až srpen: Kritické připomínky k urbanistické studii

1999, únor: Koncept územního plánu (doc. Mužík)

Koncept byl projednán. Závěrem nebylo vydání souborného stanoviska. Tehdejší nadřízený orgán (okresní úřad Praha-západ) shledal nedostatky, kvůli kterým uplynulou etapu považoval pouze za urbanistickou studii. 

1995, červenec: Předběžný návrh na úrovni urbanistické studie (doc. Mužík)

1995, 3. ledna: Podklady k vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele ÚP (fy ROSI)

Zadávací podmínky obsahují podklady, průzkumy a základní rozbory k vytvoření územního plánu. K dispozici není studie ekologické stability území a příloha č. 1 (grafický návrh vymezeného území). Obsahuje výsledky demografického průzkumu, zhodnocení stavu obce, stanovení základních problémů pro řešení ÚP a stanovení rozvojových parametrů.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.