Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Odpadové hospodářství

2020, 1. července: Platba za komunální odpad - UPOMÍNKA

Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že k dnešnímu dni nebyly mnoha občany uhrazeny poplatky za svoz komunálního odpadu. Dle Obecně závazné vyhlášky obce Černolice č.5/2019 je tento poplatek splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.  

Roční sazba poplatku je:  
700 Kč za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci,   
700 Kč za stavbu k individuální rekreaci, byt, rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Na pozdě platící občany se nevztahuje žádná sleva. Naopak při dalším prodlení s platbou může obec navýšit platbu o penále.

Platba poplatku je možná:
bezhotovostně na účet obce 12621111 / 0100, vs: číslo popisné domu,
v hotovosti v úředních hodinách (Po a St 8:30-13:00 a 14:00-18:00, Út 8:30-13:00).

2020, 25. květen: Pozor na svoz komunálního odpadu

Podle informací společnosti AVE, která v obci vyváží odpad, má zhruba 30 % obyvatel nepořádek v odpadovém hospodářství. Větší část z této třetiny nemá známku, tím pádem asi nemá zaplaceno. Další část přistavuje větší množství popelnic bez známek a další část má nalepenou známku na popelnici velikosti, která neodpovídá správné velikosti. Obec vyzývá občany, aby si své odpadové hospodářství dali do pořádku. V opačném případě přistoupí obec ke krokům ve snaze napravit tuto situaci. Mj. i tím, že neoznačené popelnice, či chybně označené popelnice nebudou vyváženy.

Mnohé obce dokonce přistupují ke kontrole obsahu popelnic. Povinností občanů je třídit odpad. Pokud tak nečiní - tzn. že se v popelnicích objevují plasty, sklo etc. - obce takové popelnice nevyvážejí. Vč. popelnic, do kterých občané ukládají v rozporu se zákonem stavební materiál!

2020, 4. května: Změny v činnosti kontejneru na bioodpad

https://cernolice.net/uploads/picture/c/c9bdc84a0fa82e73d34ba9e8f9689960.jpgKontejner na biodpad je aktuálně umístěn za plotem pozemku sousedícího se hřbitovem. Vstup ke kontejneru je umožněn jen za dozoru odpovědné osoby a to v neděli od 9:00 do 11:00.  Důvodem je, že lidé do kontejneru vhazovali všechno možné. V důsledku toho svozová firma obci pohrozila, že svoz bioodpadu ukončí.

Na přiloženém obrázku je vidět, že naši spoluobčané řeší odevzdávání odpadu opravdu kreativně. Obec instaluje v blízkosti videokameru a bude takovouto činnost pokutovat.

2020, 2. března: Ceny a termíny bioodpadu v roce 2020

Nadstandardní svoz bioodpadu v roce 2020 začíná 27.3.2020. Svozovým dnem zůstává pátek v lichém týdnu. Ceny svozu pro popelnice 240 l jsou stanoveny (včetně DPH):
- od 1.4. do 30.11.     620 Kč
- od 1.6. do 30.11.     470 Kč
- od 1.8. do 30.11.     310 Kč
Platby v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet úřadu (variabilní symbol je číslo popisné, do zpráby pro příjemce napsat Bioodpad). Noví zájemci o tento svoz kontaktujte prosím obecní úřad.

2020, 10. února: Plán svozu speciálních odpadů v roce 2020

Jaro 2020:
Kvůli nouzovému stavu zrušeno.

Podzim 2020:
Nebezpečný odpad 7.11.
Velkoobjemový odpad 6.11.

Vyhláška č. 5/2019 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2020

Základní polatek je 700 Kč za rok a přihlášenou osobu nebo nemovitost bez přihlášených osob. Splatnost poplatku je do 30.4.2020. Poplatek je možné hradit bezhotovostně na účet obce 12621111/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční vaší nemovitosti. Osvobození od poplatku, slevy a další detaily najdete ve vyhlášce.

2019, 28. února: Poplatky za bioodpad v roce 2019

Kdo má zájem o nadstandardní svoz bioodpadu, svoz začíná v pátek 29.3. a bude každý pátek v lichém týdnu. Svoz bioodpadu končí na konci listopadu. Ceny jsou:
 - 240 l od dubna a května do konce listopadu: 600 Kč,
 - 240 l od června a července do konce listopadu: 450 Kč,
 - 240 l od srpna a září do konce listopadu: 300 Kč.

Umístění nádob na tříděný odpad

Nádoby na tříděný odpad jsou v obci umístěny takto:  
- křižovatka ulic Hlavní a K Parku: jedlý olej a tuk, kov, sklo, plast, papír
- křižovatka ulic Hlavní a Pod Školou: sklo, plast, papír
- křižovatka ulic K Chatám a Borůvková: sklo, plast, papír
- křižovatka ulic Pod Skalami a Mezi Zahrádkami: sklo, plast, papír 
- ulice U Hřiště: bio odpad

2018, 9. dubna: Jak s odpady v tomto roce

Platby za svoz komunálního odpadu i bioodpadu jsou možné v hotovosti v úřední hodiny OU nebo bezhotovostně na účet obce: 12621111/0100, jako variabilní symbol plátce použije číslo popisné nebo číslo evidenční své nemovitosti.  
 
Svoz bioodpadu začíná letos v pátek 13. dubna. Ceny pro letošní rok (bio popelnice 240 l) zústávají stejné jako loni:
1.4. - 30.11. - 585 Kč
1.6. - 30.11. - 437 Kč
1.8. - 30.11. - 288 Kč 

2017, 12. června: Cena za svoz odpadu stoupla

Ještě na jaře roku 2016 platila obec měsíčně za svoz odpadu zhruba 34 500 Kč měsíčně. Od II. čtvrtletí tohoto roku se vše změnilo. Skončil tříletý kontrakt a nový kontrakt se nepodařilo úspěšně dovést ke konci. Soutěž vícero obcí v okolí nedopadla pro obce dobře a byla stornována. Od té doby platí obec za svoz odpadu na základě váhy vyvezeného odpadu, přičemž hlavní roli hraje množství směsného odpadu. Aktuální měsíční náklady se pohybují zhruba kolem 40 tisíc. Nejdražší byl měsíc listopad 2016, kdy obec platila 51 869 Kč. Na rostoucí či výjimečné množství odpadu mají vliv dvě věci: stoupající počet obyvatel obce a zakázané ukládání stavebního odpadu do kontejnerů, zejména v chatových oblastech. Obec zná několik místních hříšníků, kteří tento zákaz překročili a stavební odpad po bourání vyvezli do těchto kontejnerů. Bohužel svědků této zakázané činnosti je málo a tak s těmito hříšníky nelze zahájit přestupkové řízení.

2017, 27. února: Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu začíná letos 31. března 2017. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Svozový den bioodpadu je každý pátek v lichém týdnu. Platby jsou možné v hotovosti v úřední hodiny OU nebo bezhotovostně na účet obce: 12621111/0100, jako variabilní symbol plátce použije číslo popisné nebo číslo evidenční své nemovitosti, do poznámky pro příjemce uveďte BIOODPAD. Ceny pro letošní rok pro popelnici 240 l jsou:  

1.4. - 30.11. - 585 Kč
1.6. - 30.11. - 437 Kč
1.8. - 30.11. - 288 Kč 

Vyhláška č. 1/2017 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2017

Platby za svoz odpadu jsou možné v hotovosti v úřední hodiny OU nebo bezhotovostně na účet obce: 12621111/0100, jako variabilní symbol plátce použije číslo popisné nebo číslo evidenční své nemovitosti. 

Vyhláška č. 1/2016 - místní poplatek za svoz odpadu pro rok 2016

2015, 23. července: Sazby sběrného dvora v Mníšku pod Brdy

Občané mníšeckého regionu, kam spadá i obec Černolice, mají možnost vyvážet svůj odpad do sběrného dvora v Mníšku pod Brdy. Přílohou této zrávy je aktuálně vydaný ceník služeb. Informace o provozu dvora najdou občané na webové stránce: http://www.mnisek.cz/obcan/informacni-servis/kam-s-odpadem/sberny-dvur-mesta/
Sběrný dvůr je umístěn za zahradnictvím proti prodejně Penny.

Elektroodpad mají občané Černolic již několik let možnost vyvážet do kontejneru ve Všenorech - u fotbalového hřiště.

2015, 7. ledna: Náklady na svoz odpadu za rok 2014

Náklady na svoz směsného odpadu (v Kč vč. DPH)

směsný 
 300 621   
 AVE
velkoobjemový   
   14 590
 AVE
od hřbitova
   16 093
 Štípek      
celkem
 331 304 

Náklady na svoz dalšího odpadu:

nebezpečný        
    6 175    
 AVE    
bioodpad
    4 516 AVE
tříděný
 105 800
 AVE         
celkem
 116 491
 

Náklady celkem na svoz odpadu:

svoz celkem  
 447 795   
 
příjem za třídění  
   91 481
 EKO-KOM 
celkem
 351 798
 

2014, 22. června: Svoz bioodpadu v obci začal

Zájem o svoz projevilo 21 domácností. Svoz probíhá v pátek v každý lichý týden. Svozový vůz naposledy vyvážel biopopelnice okolo 8. hodiny ranní. Zájemce o svoz tohoto odpadu si musí dojít na obecní úřad. Proti úhradě jim bude vydána popelnice a známka na tuto sezónu.

2013, 16. prosince: Náklady na likvidaci veškerého odpadu v obci

Náklady v roce 2013 na jednoho "platiče" (přihlášení občané, chaty atd.): 728 Kč

typ odpad  náklady
směsný odpad
 322 700
tříděný odpad 120 000
velkoobjemový  10 590
nebezpečný  10 105
celkem 463 395

Náklady v roce 2012 na jednoho "platiče" (přihlášení občané, chaty atd.): 640 Kč

směsný odpad
 287 953
tříděný odpad 100 138
velkoobjemový    5 244
nebezpečný  11 252
celkem 404 587
  
  
  
  
  

2011, 21. prosince - co dál s rostoucímí náklady na svoz odpadu?

Od roku 2002 do roku 2009 vzrostly náklady obcí na likvidaci odpadu o téměř 82 procent. V roce 2009 byla průměrná výše nákladů na jednoho obyvatele 872 korun. Průměrný rozdíl oproti příjmům ve výši 30 procent hradí obce ze svých rozpočtů. To jsou fakta vyplývající ze statistik Svazu měst a obcí.
V případě obce Černolice činí náklady na jednoho obyvatele 671 korun dle čísel roku 2010. Protože obec může od občanů vybírat maximálně 500 korun, zbytek hradí ze svého. V našem případě tedy 25 procent nákladů. Čísla z roku 2011 nebudou lepší, možná budou i horší. Sice v obci vzrostl v roce 2011 počet obyvatel, ale to nemá na náklady obce zásadní vliv. Vzrostlo tím pádem i množství odpadu a logicky i celkové náklady za svoz. A kromě toho proti roku 2010 stouply ceny za svozový servis. V roce 2012 kromě toho ještě stoupne daň DPH. 
Celkové náklady za rok 2011 se přiblíží částce 550 tisíc korun, což je pětina „garantovaných“ příjmů obce na rok.  
Tato hrozivá situace byla zřejmá již na začátku roku, leč jak z problému ven? Obec se rozhodla nečekat a v průběhu roku 2011 připravila ve spolupráci s okolními obcemi veřejnou soutěž, kdy doufala, že konkurenční nabídky srazí cenu. Problém tohoto řešení spočívá v tom, že ve většině případů potlačit náklady soutěžemi v konkurenčním prostředí nevychází. V mnoha regionech totiž konkurenční prostředí neexistuje nebo je velmi slabé, protože velké svozové firmy si regiony již rozdělily. Kromě toho často dochází ke kartelovým dohodám, kdy firmy soutěží na oko.  S podobnou situací se údajně setkala například blízká obec Karlík. Černolice, Jíloviště i Líšnice na společné soutěži vydělaly. Měli jsme kliku. Ale na jak dlouho?
Dalším řešením je přejít od vybírání místních poplatků od občanů na základě zákona o obcích a o místních poplatcích k vybírání peněz za svoz podle zákona o odpadech. Zákon o obcích a místních poplatcích je totiž stařičkého data a tak kdysi stanovená maximální částka za svoz odpadu ve výši 500 Kč na osobu či objekt již dávno nestačí. Tento zákon a poplatek měl být od 1. ledna 2012 zvýšen na sumu 800 až 1000 Kč na osobu či objekt, ale leží ve sněmovně po mnoho měsíců, aniž by se s ním cokoli dělo.
Aby bylo možné postupovat podle zákona o odpadech, musí vést obec evidenci množství vyváženého odpadu. Jedině tak může vůči občanům a objektům uplatnit reálné ceny za svoz odpadu. Je to způsob daleko spravedlivější. Protože občan platí podle toho, kolik odpadu vyprodukuje. Má to však háček. V lidech. V případě vyššího množství produkovaného odpadu cena za odpad výrazně stoupá. Důsledkem toho je, že někteří lidé začínají "skladovat" odpad načerno po okolí. Tyto skládky obce následně likvidují, což je stojí peníze. Takže akorát jeden problém nahradí jiným.
Součástí letošní soutěže byla i podmínka na evidenci odpadu. Čili možnost v roce 2013 přistoupit k účtování svozu podle skutečně produkovaného odpadu. Obec Černolice, ale ani Líšnice či Jíloviště k tomuto řešení nakonec asi nepřistoupí. Proč? Firmy nabídly v soutěži i pokračování svozu odpadu podle paušálu na osobu a objekt. A celkové roční náklady podle tohoto paušálu vycházejí daleko příznivěji (viz přiložená tabulka). S evidencí jsou totiž spojeny další náklady. Tisk kódů na popelnice, čtecí zařízení v rukou obsluhy, servis, počítačové programy atd.
Přestože je systém svozu pomocí evidence přesnější, čitelnější a umožňuje do budoucna pracovat s konkrétními daty, obce zůstanou u paušálu. Příští rok bude totiž pro obecní rozpočty snad vůbec nejkritičtější od roku 1989. A tak se šetří na každém kroku.
Jiří Michal, starosta obce Černolice

2011, 10. listopadu - soutěž na svoz odpadu vyhrála firma AVE

Kvůli jediné přihlášce bylo 1. kolo soutěže zrušeno bez otevirání obálek. Zhruba v horizontu 14 až 21 dní bude vyhlášeno druhé ve snaze dát šanci více účastníkům.
Do 2. kola se přihlásila opět firma AVE a také firma Komwag. Nakonec byla vrána na základě nabídnuté ceny firma AVE.

Porovnání nákladů na svoz odpadu v rozpočtech obcí roku 2011

Čísla v níže uvedeném dokumentu je nutno brát jako orientační. Přesto rozdíl cca 200 tisíc korun ročně ve srovnání mezi stejně velikými vesnicemi vyvolává otázky, proč je svoz odpadu v Černolicích podstatně dražší? Firma AVE, která provádí svoz odpadu v Černolicích, provádí podobnou činnost ještě v obci Bratřínově. Podle vyjádření zástupců firmy AVE se v obci Černolice vyváží o 2/3 více odpadu než v Bratřínově. K cenám v ostatních obcích se firma AVE nemůže vyjádřit.

Analýza nákladů na svoz odpadu v letech 2003 až 2011

Z druhého dokumentu lze vyčíst, že jednotková cena za standardní popelnici byla vždy v obci Černolice vysoká. Aspoň ve srovnání se současnou cenou v Líšnici. To může být způsobeno mnoha vlivy, mj. odlehlostí obce Černolice ...
V každém případě by Černolice při líšnické ceně ušetřily ročně téměř 200 tisíc korun.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.