Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Od 60. let 20. století

20. století - začátek 60. let/éra ČSSR (zejména ze školní kroniky černolické školy)

I na začátku 60. let je zřejmé, že obec Černolice si zachovává svoji bukolickou podobu. Bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka. Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

Školní kronika hned na začátku školního roku 1959 vyzdvihuje fakt, že Sověti strefili Měsíc. Žákům byl neprodleně vysvětlen význam letů do vesmíru, zvláště pod vedením sovětských vědců. V listopadu byla z obce vyslána černolická štafeta přátelství do SSSR, která skončila ve Všenorech. O oslavách 50. výročí MDŽ v Černolicích psal dokonce týdenk okresu Praha-jih "Nová vesnice". Kvůli nedostatku dětí se škola neúčastnila II. spartakiády. Počet dětí na náboženství stoupl o jednoho. Za to, že žáci odklidili u pomníku hromadu kamení a pomník natřeli, jim ČSM povolilo za odměnu si na budově školy rozsvítit rudou hvězdu. V květnu probíhaly v obci volby do národních výborů. Počet voličů v obci činil 238. Až na Aloise Šocha a Žofii Macelovou dostalo všech ostatních 14 kandidátů plný počet hlasů. Macelová ztratila jeden hlas, Šoch dva.

I další léta dokládají, že obec Černolice si dál zachovává svoji bukolickou podobu. Obec bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka.
Jinak se výstavba odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

 

V roce 1960 nezačínal školní rok slavnostně v hostinci, ale přímo ve škole. Proslov stíhal proslov. Během tohoto roku se do vesnice přistěhoval Miroslav Forejt zvaný Lebrac. Náboženství odpadlo, žádný žák se nepřihlásil. Pionýři po celý rok pečovali o okolí školní budovy. V dubnu vystoupal do kosmu Jurij Gagarin.

 

Hned zpočátku roku 1961 byly žáci upozorněni na to, že si učebnic musí vážit a chránit je, protože je dostávají zdarma. JZD Černolice se sloučilo s JZD Průkopník Dobřichovice. Začátkem února 1962 vznikl na škole pěvecký kroužek, do kterého se dobrovolně přihlásili všichni žáci. V rámci MDD se konaly dětské sportovní závody. Ředitel školy vůbce poprvé za své sedmileté působení onemocněl. Po dobrovolném odběru krve dostal zánět žil. Konec školy proběhl pod Černolickými skalami. U vatry učinkoval pěvecký kroužek, tedy celá škola.

 

I v roce 1962 pokračovalo očkování proti tuberkulóze. Jinak se slavilo jedno socialistické výročí za druhým jako na běžícím pásu. Opakovaly se i sportovní hry k Mezinárodnímu dni dětí. Na výletě v Praze si děti prohlédly Pečkův palác s nacistickou mučírnou.

20. století - konec 60. let vč. období Pražského jara

20. století - 70. léta/období tuhé normalizace a Charty 77

Další dekáda probíhá pod ideou dalšího budování socialismu. Mnohé zápisy jsou z dnešního pohledu úsměvné. Kdo to nezažil, může však těžko tehdejší počínání lidí hodnotit. V každém případě je to kus historie obce, i když někteří se asi na tu dobu snaží spíše zapomenout.

Z dokumentu roku 1971 je vidět, že problémy, které se řešily tenkráte, se řeší víceméně stále. Problém s dpady, nedostatečný prodej potravin, o děti se nemá kdo starat. Kromě toho si vedení obec není jisto, zda zvládne náročné úkoly vyplývající z budouvání socialismu, když většina občanů je starých etc. etc.

 

V srpnu roku 1973 se řeší hlavně, jak využít budovu MNV? Kultura v ní funguje dobře, co ale takhle z jedné místnosti udělat mateřskou školku? Tento návrh byl nakonec zamítnut pro nedostatek dětí ve vesnici.
Za pozornost stojí zejména diskuse, kdy Oldřich Dubský upozorňuje, že dle prohlášení vlády mají žně probíhat beze ztráty zrna! Leč na místních silnicích se ho válí spousta!

 

Začátek roku 1974 začíná bojem obce za zachování autobusové zastávky U křížku. Kvalita místního vodojemu je občany zkritizována. Kritice neujdou ani ti, kteří svým počínáním znečišťují okolí vesnice odpadky.
Padá myšlenka na filiálku všenorské mateřské školky v obci. Takže na přetřes se opět dostává vlastní školka v obci. Ale je zajištěno na dalších pět let aspoň 20 děcek ročně? Není!
Obec by také ráda měla úplnou evidenci chat včetně veškeré chybějící dokumentace. Leč zápis konstatuje, že "úkol trvá". (To tehdy ještě netušili, že trvá i po roce 2010.) 

 

Na jaře roku 1974 se ukazuje, že obec má peníze pouze na neinvestiční akce. Takže se opravuje, opravuje a opravuje, co se dá, protože jinak by se "občanům v obci těžko žilo."

Ale není potřeba věšet hlavu, konstatuje přítomný poslanec ČNR Cirkl. Podle něj společnou prací občanů dokazuje socialismus, že je na tom lépe než kapitalismus. Bohužel nepříjemné je to, že syčáci na západě zdražili benzín, takže ke stejnému kroku je nucena přistoupit i Česká republika. Místní kritik se vzápětí do Cirkla pustí, protože vůbec nerozuměl tomu, co mu poslanec vlastně sdělil. Sám kritik je však následně zkritizován za to, že projev poslance Cirkla vůbec nepochopil?
Občané se shodují, že dražší benzín by měl být jenom pro cizince. To by byla podle Cirkla diskriminace cizinců, a to nejde!

 

V létě l.p. 1970 hrozilo vesnici, že se na jejím území za účelem pořádání diskoték usadí vlasatci. Pokus byl úspěšně odražen.
Pod palbou se také ocitlo volné pobíhání zvěře po vesnici. Pět občanů dokonce dostalo pokutu. Připlatí si na daních i mjaitelé ovcí.
Protože přišlo léto, začaly váznout dodávky minerálních vod, kompotů a předvařené rýže. Vše se snad vyřeší výstavbou nové prodejny, kterou si lidé odhlasovali.
Schůze byla nakonec předčasně ukončena. Důvodem byly hrubé vstupy letního hosta z chatové osady Josefa Kýry, který se dožadoval stejných práv pro chataře. S odvoláním na to, že oni jsou také poplatníky obce.

 

Prodejna potravin a asfaltová silnice stále chybí! A málo občanů dodržuje předpisy o čistotě v obci. Proto je žádoucí, aby "tito neukáznění byli odhaleni a podle zásluhy potrestáni". A přesto se obec přihlásila do soutěže za "nejkrásnější obec ve Středočeském kraji". Jen nebýt těch prašných cest, které ničí přívaly vody.
Diskutována i otázka nutnosti stavební uzávěry na výstavbu chat. Zejména kvůli tomu, že Potoky budou jednou zatopeny, protože zde má vzniknout velké jezero. S pitnou vodou.
Dodatečné danění ovcí se ne vždy setkalo s pochopením. Jeden z majitelů ovcí je dokonce raději podřezal, než by je dál choval. 

 

Rok se sešel s rokem a na přetřes přišla opět kvalita vody. "Stálý diskutér Sirotek Václav" kritizoval vedení obce za to, že se stará o hřiště a kulturu, ale voda se nedá pít. V průběhu schůze byl natočen půllitr z vodovodu. Voda byla bez závad a tím se diskuse na téma nekvalitní voda stala bezpředmětnou.

 

Dokument využívá výročí květnových událostí 1945 a adoruje úspěšné roky budování socialismu v ČR po tomto datu. Jako takový by dnes nestal za zmínku, ale na stránkách 6 až 11 "shrnuje" historii Černolic počínaje datem 5. května 1945 zhruba až do roku 1975. Jde spíše jen o výčet úspěchů, ale jiný podobný historický zápis z tohoto období není zatím k mání.  

 

Samozřejmě o pojmu "dobrovolné" spolky si můžeme myslet cokoli a o situaci v roce 1979 ještě horší věci, ale množství zájmových sdružení je ve srovnání s dneškem až ohromující. Žilo se dříve společenštěji než dnes nebo ne?

 

Tento záznam bývalého černolického kronikáře Jana Čejky z května 1979 je zajímavý tím, že podle něj historickou kroniku obce zabavili fašisti. Nová byla založena až v roce 1970. Tedy více než 20leté vakuum. Přesto si někteří lidé v obci myslí, že původní kronika existuje. Že by Černolice měly svoji záhadu?

20. století - 80. léta/období drolení tuhé normalizace a konec socialismu

O činnosti černolických osadních výborů je v archivech poměrně hodně zpráv. Za všechny stačí celkové hodnocení jejich aktivit za rok 1980. Osada Pod Čertovými skalami i v daném roce vykazuje tradičně minimální snahu. 

 

Dokumenty z let 1986 až 1988 ukazují, že novodobá kronika pod vedením J.Čejky skutečně existovala. Obec ji však nevlastní a nezná ani jejího majitele. Bývalý místostarosta Antonín Zdeborský tvrdí, že po ní marně pátral 13 let a získal jen útržky.

21. století - 1. dekáda: základní listy černolické školy

Nalezeno při rekonstrukci budovy obecního úřadu v roce 2009.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.