Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

Od 1239 do 60. let 20. stol.

1239 - 1945

Zdrojem nejstarších informací je zejména Všenorská kronika, která byla vydána k 900. letům obce Všenory. Až do 20. let 20. století byla totiž historie obcí Černolice a Všenory v mnohém společná. Byly to dokonce doby, kdy Černolice hrály prim a Všenory byly pouhou osadou. I když nejvyšší místní panstvo sídlilo na všenorském statku. "Sláva" Černolic končí ve chvíli postavení železniční trati podél Berounky. Od té doby Všenory vzkvétají do krásy, zatímco Černlice upadají v bukolické zapomnění.

 

Všenorská kronika vydaná k 900. letům obce Všenory - historie týkající se Černolic je červeně označena. Pramen: rodina Hodkových

 

Tři strany z knihy Smíchovsko a Zbraslavsko - vznikla společnou prací učitelů v roce 1898.

1890 - 1944: Staré pohledy Všenor

Staré pohlednice sousední obce Všenory najdete na jejich webových stránkách
http://www.vsenory.cz/knihovna/stare-pohledy

1908 - 1953: Památní kniha dobr. hasičů Černolice

1925: Věstník hasičské župy Kazín - dějiny sboru v Černolicích

1933 - 1947: kronika SK Černolice (původní a finální verze)

20. století - 40. léta/válečné roky (ze školní kroniky černolické školy)

V knihovně becního černolického úřadu byla v dubnu 2011 nalezena Školní kronika černolické školy.

 

Největším problémem s nástupem zimy v roce 1941 je vyvařování školákům. Kromě toho musí učitelé začít navštěvovat kurzy němčiny. Z dvoutřídky se stává jednotřídka s několika odděleními.

 

V roce 1942 museli učitelé podstoupit zkoušky z německého jazyka. Pololetní prázdniny toho roku nebyly. Výpomocný učitel Vojtěch Jakl byl v průběhu II. pololetí odvolán na práce do Říše. 20. dubna připomínáno 54 let narozenin Vůdcových a 1. výročí smrti Reinharda Heydricha. Přes 50 % žactva onemocnělo spalničkamki.

 

Vánoční prázdniny na přelomu let 1943/1944 začaly 22. prosince a skončily 11. ledna. Učitelstvo se zúčastnilo třídenního kurzu protiletecké ochrany. Vůdcovy 55. narozeniny se slavily hromadným poslechem rozhlasu. Kvůli nedostatku dřeva se neučilo 13. března do 1. dubna. Až 50 % žáků onemocnělo příušnicemi.

20. století - 40. léta/poválečné roky (ze školní kroniky černolické školy)

 

Školní rok 1944 začal totálním nasazováním českých učitelů do Todtovy organizace. Na základě nařízení byl proveden žactvem mimořádný sběr papíru. Sebráno bylo téměř 50 kilogramů. Další nařízení se týkalo sbírání bukvicových semen. Vánoční prázdniny trvaly opět až do 11. ledna. Vánoční prázdniny byly nařízením ministra školství prodlouženy.
5. května 1945 se v obci ujímá řízení Národní výbor, který fungoval i v ilegalitě. V obci fungoval strážný oddíl o počtu 45 členů. Nalezené německé vojáky v okolních lesích předával do Dobřichovic. V okolních vesnicích byli ubytováni ruští vojáci. V červnu 1945 byla provedena veřejná volba do nového místního Národního výboru. 10 členů zastupotelstva bylo příslušníky KSČ, 2 bezpartijní. Mimo komunistů ve vesnici jiná partaj nefungovala.  Hned při prvém náboru se do KSČ přihlásilo 140 člen§ = naprostá většina voličů obce.

 

Řízení školy v prvním roce po skončení války se ujímá od podzimu 1945 Josef Průša z Milína. Dosavadní ředitel a vedoucí činovník v obci Josef Suchan odchází na vlastní žádost do pohraničí. Školní výuku omezoval nedostatek dřeva. Vánoční prázdniny trvaly od 15. prosince do 12. ledna. I poté byla školní vyúka kvůli dřevu omezena. Vyučovalo se v bytě řídícího učitele Průši. 30. ledna 1946 proběhlo v obci sčítání domů a bytů. Obec požádala o zřízení mateřské školy při obecné škole. Hlásilo se 20 dětí od 3 do 6 let. Úklid ve škole vykonávaly matky školáků podle předem daného rozpisu služeb. Při všeobecné lékařské kontrole bylo zjištěno, že většina dětí má pokřivenou páteř, proto bylo doporučeno, aby učitelé dbali na správný posez dětí při vyučování. 6. března se konal lampionový průvod k Černolickým skalám. Zde byla zapálena vatra, také na počest Tomáše G. Masaryka. Díky slunci se začalo s řádným vyučováním 1. dubna. 2. května se při zápisu do mateřské školy zapsalo 21 menších dětí. Velitel četnické stanice z Jíloviště poučil na jaře děti, jak se chovati v případě nálezu munice. Ve velkých volbách dostali z 280 hlasů komunisté 194, národní socialisté 62, sociální demokraté 12, lidová strana 11 hlasů. Během letních prázdnin většina černolických dětí onemocněla černým kašlem.  

 

Starší ročníky byly hned na počátku školní docházky roku 1946 nasazeny do pohraničí kvůli sklizni obilí. Škola dostala 6 litrů rybího tuku. Žákům byly rovněž podávány šípková marmeláda a dražé. V hostinci u Procházků se oficiálně vzpomínalo na Tomáše G. Masaryka. 28. října se zde za nevalné účasti lidí slavil vznik republiky v roce 1918. V říjnu zahájilo činnost loutkové divadlo. Vedle toho na poli kulturním v obci fungoval i mužský pěvecký kvartet. Na konci listopadu navštívili žáci biograf v Mníšku. Pěšky. Vykonali tak zároveň pochodové cvičení. O pár dní později se v obci slavilo výročí tříletého vzniku Jugoslávské republiky. 4. prosince obnovila v obci svoji činnost Obec sokolská a zhruba ve stejné době se vrátila mládež z tříměsíční zemědělské brigády v pohraničí. V březnu se rozvodnila Berounka a zatopila Řevnice, Lety a Dobřichovice. Některé černolické děti byly v květnu biřmovány v Líšnici, čehož se zúčastnil i arcibiskup Beran.

 

Na začátku školního roku 1947 se stal řídícím učitelem Jan Voříšek z Řevnic. Farář Josef Fořtel z Líšnice nadále vyučoval náboženství římsko-katolické. Díky mírné zimě a bohatých zásob dřeva výuka netrpěla. Únorové revoluční dny roku 1948 prožila škola v klidu. Bez námitek akčního výboru. Pouze Voříška v čele školy vystřídal Václav Tichý z Bojanovic. Na jaře až 80 % žactva onemocnělo spalničkami a škola byla na dva týdny uzavřena. 30. května se konaly nové volby do ústavodárného shromaždění. Všechny hůasy byly odevzdány pro jednotnou kandidátku. Žáci 4. a 5. třídy podnikli výlet do Macochy.

 

Začátek školy na podzim 1948 byl odložen. Učitelé museli na brigády. Prázdniny dětí tak byly prodlouženy. Důvodem bylo i to, že mnohé z nich onemocněly obrnou. Kvůli černému kašli a spalničkám byla přerušena výuka i v listopadu. Koncem listopadu se ve škole slavily 52. narozeniny Klementa Gottwalda. Při tradičních vánočních oslavách každý žák obdržel kromě knih sáíček s jablky, cukrovím, vánočkou a kakaem. Květnový svátek matek se slavil v hostinci u Procházků.

 

V listopadu 1948 se slavily dvě výročí, Velké říjnové socialistické revoluce a 53. narozeniny Klementa Gottwalda. O vánocích dostali žáci opět knihy, jablka a ořechy. Na jaře 1950 bylo v obci založeno JZD. Přihlásili se téměř všichni rolníci i někteří bezzemci. Školní rok bylo ukončen hymnou společně s napomenutím o chování v době prázdnin. 

1948 - 1969: kronika SK Černolice (původní a finální verze)

20. století - 50. léta/budování socialismu (ze školní kroniky černolické školy)

 

I v roce 1950 je nadále učitelem Václav Tichý. Na škole se postupně slaví Den československé armády, 2. výročí vzniku ČSR, VŘSR, narozeniny K.Gottwalda, tohoto žáka V.I.Lenina a J.V.Stalina, za kterého se slavily 71. narozeniny. O vánocích byli žáci odměněni jablky, ořechy a čokoládou. 1. máj se slavil průvodem z Černolic přes Všenory do Dobřichovic. Scelování pozemků pokročilo tak, že družstevníci po adaptaci kravína Nové dvory dali dohromady svůj dobytek.   

 

Od počátku roku 1951 se slaví jedny svátky za druhými vč. narozenin Gottwalda a Stalina. 7. listopadu se kromě toho začal slavit Měsíc československo-sovětského přátelství. Přibyla oslava 10. května na počest Rudé armádě. V rámci oslav se pořádaly oslavné běhy. Z vesnice do vesnice. Další výlet do Macochy vinou Čedoku, jelo se vlakem do Velké Chuchle a parníkem do pražské ZOO.

 

Škola v roce 1952 začala po vyslechnutí rozhlasového projevu ministra Zdeňka Nejedlého a po zapění Písně práce. Po celý školní rok se zpívaly oslavné písně, přednášely básničky a říkanky. U Procházků se hrálo představení "O dvanácti měsíčkách". Nejedlý promlouval z rozhlasu každou chvíli. Na postu ministra školství jej v průběhu roku vystřídal Ernest Sýkora. 5. března 1953 bylo oznámeno, že zemřel Stalin. O pár dní později, 14. března zemřel Gottwald. Místo něj nastoupil Antonín Zápotocký. Výlet tentokráte cílil do Štěchovic, kde žáci shlédli dílo socialismu - přehradu.

20. století - 50. léta/po smrti Stalina a Gottwalda (ze školní kroniky černolické školy)

 

O tradičních oslavách ve školním roce 1953 školní kronika mlčí. Konstatuje pouze to, že do školy chodilo 12 chlapců a 11 dívek.

 

Velmi záhy po zahájení školního roku v roce 1954 se školy ujímá Václav Stříteský místo Václava Tichého, který zemřel. Nové vedení konstatuje, že stav vědomostí černolických dětí je hluboko pod normálem. Množství oslav v průběhu roku se mírně omezilo. Školní rok skončil dříve kvůli spartakiádě.

 

Správcem škole se v roce 1955 stává Jiří Hostouš. Ve školním inventáři se nacházejí učební pomůcky ještě z roku 1890. V červnu vykonali žáci pochodové cvičení do Dobřichovic, kde jim byl zkontrolován chrup. Po kontrole se žáci odešli koupat na místní splav. Výletovalo se v Benešově, kde byli žáci seznámeni se zbytky kláštera, které zde zůstaly z dob husitských válek. Československý rozhlas pochválil černolické děti za sběr papíru. Konec školního roku provedl pozvaný spisovatel Hadrbolec, takže děti odcházely na prázdniny nadšené. Po celý školní rok musel Hostouš s manželkou strávit ve školním bytě, do kterého pronikal sníh.  

 

Školní rok 1956 začal v sále hostince Jednota. Římsko-katolické náboženství vyučoval farýř Josef Javůrek. Přihlásilo se 6 žáků. V zimě 1957 dostala škola novou, listovou (otáčecí) tabuli. Ve škole se generálně malovalo.

 

Na začátku školního roku 1957 zařila školní budova čistotou. Zevnitř, zvenčí ne. Tradičně slavila škola 7. listopad, únor a MDŽ. Na náboženství docházelo již jenom 5 žáků. Výlety se tradičně vydařily. I do pražského Muzea počátků dělnického hnutí. Okresní národní výbor pro školu zakoupil čerpadlo na vodu, aby ta nemusela být do školy přinášena. Škola dostala také novou parketovou podlahu a zcela nová kamna. Stará propálená byla dána do sběru.

 

Školní rok 1958 začal jako tradičně v místním hostinci Jednota. V září vyšší orgány rozhodly, že ve volné školní učebně bude zřízena kulturní mostnost a v jedné místnosti v přízemí úřadovna MNV. Náboženství navštěvovali už jenom 3 žáci. Kontroly chrupu a pravidelné oškování pokračovaly. Ještě na podzim shlédli žáci 4. a 5. třídy v Národním divadle v Praze představení Maryša. Hra se jim líbila. Při vyučování bylo žákům vysvětleno, o co vlastně ve hře šlo.

20. století - závěr 50. let

Vyjma školní kroniky se písemností z průběhu 50. let moc nedochovalo. Až na strukturální průzkum na konci 50. let, který krátce informuje: všechny domy jsou staré, přibyli jen dva nové. Obci chybí asfaltová silnice, která by ji spojila se "světem". Další písemný materiál dokládá historické místní názvy: Na Čihadlech (později byly od obce odděleny), Nový Dvůr, Potoky, V Obecním lese, Ve Slatinách a Krásná vyhlídka.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.