Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Důležité linky

Napojení chat

2018, 2. května: Nové informace o připojení na vodovod a kanalizaci

Obec Černolice požádala v únoru 2018 město Dobřichovice o možnost napojení domů v ulici K Chatám na kanalizační řad. Na svém březnovém jednání rada města Dobřichovice tuto žádost neschválila. Město Dobřichovice uvedené schválení podmiňuje intenzifikací čistírny odpadních vod. Plán na intenzifikaci Dobřichovice připravují a pokud bude schválen a bude znám harmonogram intenzifikace, bude možné znovu žádost Černolic projednat. Obec Černolice je připravena se na intenzifikaci finančně podílet.

Zároveň obec Černolice předběžně vyčlenila v rozpočtovém výhledu na roky 2019 - 2023 částku 4mil Kč na vybudování vodovodu a kanalizace do chatových oblastí. Projektové práce první etapy by mohly začít v roce 2019. Počátek výstavby kanalizace a vodovodu pak záleží na postoji města Dobřichovice a postupu intenzifikace ČOV.

2016, 26. října: Nové informace o připojení na vodovod a kanalizaci

Rada města Dobřichovice, jakožto majitel čistírny odpadních vod, projednala na svém zasedání žádost naší obce o možnost připojení většího počtu obyvatel na splaškovou kanalizaci. Vzhledem k omezeným kapacitám současné čistírny odpadních vod žádost obce Černolice zamítla. Co to znamená v praxi? Připojení každého nového objektu schvaluje obec Dobřichovice a vybírá zo to příspěvek na rozvoj infrastruktury. Dobřichovice také stanovují, koho ještě připojí a kdy už bude kapacita vyčerpána.

Stručně řečeno. Jednotlivé rodinné domy či chaty zatím připojují. Možnost napojení kanalizačního řadu pro více domů není reálná. Z toho pro Černolice vyplývá, že realizace kanalizačného řadu pro oblast "Na krásné vyhlídce" se odsouvá do doby, až bude zvýšena kapacity čistírny odpadních vod v Dobřichovicích. Tedy odklad nejméně pět let. Vzhledem k tomu, že vodovod je možné dle rozhodnutí zastupitelstva zavést pouze tam, kde je kanalizace, je zde situace shodná.  

2016, 25. února: Vyvážení odpadních jímek

Kontakt na firmu vyvážející odpadní jímky: 602 264 757

2016, 22. února: Novinky v napojení chat na vodovod

Obecní zastupitelstvo schválilo jednotné podmínky pro připojení chat i rodinných domů na vodovod a splaškovou kanalizaci. Podmínky najdete v příloze. Tam také najdete aktuální seznam zájemců o připojení.

A jak vypadá současný stav možného hromadného připojení uvedených lokalit? Obec letos zpracovává projekt na vodovod v ulici Všenorská v ceně cca 150.000 Kč. Pokud získáme stavební povolení a dotaci, příští rok bychom chtěli tento vodovod postavit (odhad nákladů cca 1.500.000 Kč). V dalším roce, tedy v roce 2018 bychom mohli začít s projektem na vodovod do chatové části obce. V tu dobu bychom měli mít schválenou i změnu Územního plánu obce, kde navrhujeme možnost rekolaudací chat na rodinné domy. To by nám mělo umožnit zažádat o dotaci na vodovod i kanalizaci. Bez dotace je realizace tohoto záměru v krátkém horizontu nad finanční možnosti obce. 

2015, 22. června: Informace o možnosti napojení chat na vodovod

V neděli 21. června 2015 proběhla na obecním úřadě schůzka starosty s občany na téma: možnost napojení rekreačních objektů na vodovod a kanalizaci. Akce se zúčastnilo téměř 50 občanů.

Starosta informoval o projektu vodovodního přivaděče Baně, který od ledna 2016 zajistí dostatek pitné vody pro všechny zájemce. To znamená, že v příštím roce se bude povolovat napojení na obecní vodovod všem, tedy i majitelům rekreačních objektů. Realizace napojení na vodovodní řad nebude obcí dotována, tedy veškeré náklady za napojení půjdou k tíži žadatele.

Ve vybraných třech složitějších lokalitách, kde je nutné vybudovat delší vodovodní řad, chce obec občanům pomoci s organizací projektu. Bude záležet pouze na tom, zda se přihlásí dostatek zájemců, aby se daly združit finanční prostředky a vodovod bylo možné vybudovat. Odhadované náklady na vybudování vodovodního řadu v těchto lokalitách jsou cca 50 tis. Kč na jedno přípojné místo a to v případě, že se přihlásí více než 85 % majitelů nemovitostí.

V přílohách je seznam zájemců o napojení a zákresy uvedených lokalit. Zeleně jsou podtrženy nemovitosti, jejichž majitel má zájem o napojení na vodovod.

Další zájemci mohou ohlásit svůj předběžný zájem mailem na obec@cernolice.net 

 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.