Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2021

2021 8. prosince: Kolaudace chodníku

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad,, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 29.11.2021 podal Obec Černolice, IČO 00241113, Hlavní 64, 252 10  Černolice 
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
k o l a u d a č n í   s o u h l a s, 
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby chodník v ulici Novodvorská, Černolice 
Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015830"CHODNÍK V UL. NOVODVORSKÁ, ČERNOLICE" byl spolufinancován Evropskou unií. Schválená dotace z MAS Karlštejnsko, z.ú., ve výši 379.620,41 Kč z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Cílem projektu je zajištění maximální bezpečnosti obyvatel a návštěvníků obce Černolice podél silnice III/11510 k autobusové zastávce. 
Cíle projektu: Cílem projektu byla výstavba nového chodníku  podél frekventované  silnice třetí třídy v obci, pro zajištění vyšší bezpečnosti peších v dopravním prostoru, zajištění bezbariérového nástupu do autobusu v navržené úpravě zastávky pro autobusy, zajištění bezbariérového pohybu a zajištění estetického vzhledu nově navržených komunikací. Projekt řeší především bezpečnost chodců směřujících k autobusové zastávce nacházející se za zatáčkou horší přehledností  silnice č. III/11510 procházející obcí. Vybudováním chodníku  dojde k podstatně bezpečnějšímu pohybu chodců, kteří nyní musí chodit přímo po krajnici silnice a jsou ohrožováni projíždějícími automobily. Dojde také k usnadnění pohybu hendikepovaných občanů vyžadujících bezbariérový pohyb. 
 

2021, 14. dubna: Vyhlášení VŘ na stavbu Chodník Novodvorská

ZO dne 14.4.2021 usnesením č. 6-17-2021/ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výstavba chodníku v ulici Novodvorská“.

2021, 14. dubna: Rekonstrukce silnice Ke kříži

ZO usnesením č. 8-17-2021/ZO schválilo:
1. závěr výběrové komise soutěže na „Rekonstrukce silnice Ke Kříži“ a stanovuje vítězem výběrového řízení společnost Silnice Chmelíř,
2. podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje v rámci dotačního titulu Fond obnovy venkova vč. základních podmínek výběrového řízení,
3. rekonstrukci silnice Ke Kříži i za situace, kdy žádost o získání dotace nebude úspěšná.

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.