Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Sbírka právních předpisů
Sbírka všech právních předpisů obce a vztahujících se k obci:
Sbirka právních předpisů ÚSC
Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti obecního webu najdete v rubrice Obecní úřad - Povinné informace - Prohlášení o přístupnosti.

2018

2018, 12. prosince: Žádost o dotaci na Revitalizaci obecního parku

ZO usnesením č. 10-2-2018 schválilo podání dvou žádostí o dotaci z dotačních programů MMR ČR pro rok 2019 a to v rámci programu „Podpora obnovy místních komunikací“ na „Rekonstrukci ulice Ke Křížku“ a v rámci programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na „Revitalizaci obecního parku“.

V rámci programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ obec podala žádost o dotaci ve výši cca 200 tisíc Kč na „Revitalizaci obecního parku“. Uvedená suma vyplývá z cen předmětů, o které je žádáno. Přístřešek (VČC), lavičky, dokončení cest v parku, hřiště pro petanque, koše aj. venkovní mobiliáře. Dotace je poskytována až do výše 70 %. V případě obdržení dotace v max. možné míře a realizace inovace místa aktivního a pasivního odpočinku by spolufinancování obce činilo 60 tis. Kč.

2018, 31. ledna: Výběrové řízení „Rekonstrukce Jezírko“ - výzva k účasti

Vyhlášení VŘ na Rekonstrukci a revitalizaci lokality Jezírko na pozemku pč. 56/1 v katastru obce Černolice, okres Praha-západ. V  rámci akce bude provedeno odbahnění stávající vodní nádrže, bude opraven stávající výpustný objekt a vybudován nový výpustný objekt, dosypána, urovnána a opevněna hráz vodní nádrže a vybudován bezpečnostní přeliv. Součástí díla jsou i všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy. Součástí předmětu zakázky je také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, provedení případných průzkumů, zařízení staveniště, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.