Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Rozpočty 2015 - 2018

2017 - plnění za 9 měsíce (cash flow)

Příjmy 4 747 124 Kč
Výdaje 3 192 968 Kč
Saldo 1 554 156 Kč

2017 - plnění za 8 měsíce (cash flow)

Příjmy 4 168 161 Kč
Výdaje 3 083 445 Kč
Saldo 1 084 716 Kč

Rozpočtové opatření č. 5/2017

2017 - plnění za 7 měsíce (cash flow)

Příjmy    3 812 938
Náklady 2 561 861
Saldo     1 251 077

2017 - plnění za 6 měsíců (cash flow)

Příjmy:  3 240 820 Kč
Výdaje: 2 276 102 Kč
Saldo:      964 718 Kč

2017 - plnění za 5 měsíce (cash flow)

Příjmy:  2 295 628 Kč
Výdaje: 1 941 879 Kč
Saldo:      353 749 Kč

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Závěrečný účet za rok 2016

Kde jsou příčiny toho, že příjmy a výdaje dle rozpočtu na rok 2016 se výrazně rozcházejí s konečným stavem?

Schválený rozpočet počítal s příjmy 4,497 mil. Kč a výdaji 4,454 mil. Kč. Byl tedy mírně přebytkový s plusovým saldem cca 43 tisíc Kč. V reálu obec hospodařila s příjmy 6,051 mil. Kč a výdaji 4,671 Kč, což znamená kladné saldo 1,380 mil. Kč. V důsledku toho také stouply finanční prostředky na účtech obce z částky 2,702 mil. Kč na částku 3,922 mil. Kč.

Příčiny jsou na straně příjmů. Daň z příjmu právnických osob vzrostla téměř o 0.4 mil. Kč, daň DPH také vzrostla zhruba o 0,4 mil. Kč. O 100 až 150 tis. Kč vzrostly obci příjmy z daně fyzických osob ze závislé činnosti a též příspěvky za připojení k obecnímu vodovodu. Tj. nárůst příjmů oproti plánu o zhruba 1,1 mil. Kč.

Výdaje se pak podařilo "ukočírovat" a vzrostly jen o 0,22 mil. Kč.

Rozpočtový výhled na období 2018 - 2022

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

2017 - plnění za 4 měsíce (cash flow)

Příjmy     1 755 761 Kč
Náklady  1 421 741 Kč
Saldo         334 020 Kč

2017 - plnění za 3 měsíce (cash flow)

Příjmy:  1 356 858 Kč
Výdaje: 1 095 402 Kč
Saldo:      261 456 Kč

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Plnění 2017 - za 2 měsíce (cash flow)

Příjmy:  751 837 Kč
Výdaje: 683 648 Kč
Saldo:     68 189 Kč

Rozpočet 2017 - schválený

Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2016 rozpočet na rok 2016. Finální verze ve srovnání s návrhem nedoznala žádné změny.
Komentář k rozpočtu: Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek převyšuje jeden milion korun:

- příjmy: 4,944 mil. Kč,
- výdaje: 6,052 mil. Kč,
- saldo: - 1,18 mil. Kč.

Hlavní investiční výdaje:
- rekonstrukce prostředního rybníka 0,3 mil. Kč,
- pořízení novelizace územního plánu 0,2 mil. Kč,
- rekonstrukce ulice Ke kříži 0,3 mil. Kč,
- vodovod ve Všenorské ulici 1,0 mil. Kč,
- přestavba požární zbrojnice na byt 0,3 mil. Kč,
- izolování budovy OÚ 0,3 mil. Kč,

Investiční výdaje celkem činí 2,4 mil. Kč.

Cca 1 milionový schodek rozpočtu je bohatě kryt přebytky na účtech obce, které přesahují částku 3 mil. Kč.

Audit hospodaření za rok 2016

Hospodaření za rok 2016

Obec hospodařila po dobu 12 měsíců roku 2016 s kladným saldem 1,380 mil. Kč (předběžný výsledek):

Příjmy:  6 051 989
Výdaje: 4 671 779
Saldo:   1 380 210

Rozpočet 2016 - schválený

Zastupitelstvo obce schválilo dne 14.12.2015 rozpočet na rok 2016. V intencích návrhu Finančního výboru.
Komentář k rozpočtu: Rozpočet je schválen jako mírně schodkový. Mínusové saldo činí zhruba 200 tisíc korun. Tento schodek je bohatě kryt přebytky na účtech obce. Hlavní výdaje pro rok 2016 jsou tyto:

- přemístění depónie - cca 300 tis. Kč,
- poslední splátka za Přivaděč Baně - 365 tis. Kč,
- náklady na pořízení územního plánu - cca 300 tis. Kč,
- 1. splátka úvěru KB - cca 260 tis. Kč.
Z rozpočtu byly vyňaty náklady na pořízení vodovodu v ulici Všenorská (cca 1 mil. Kč) a náklady na rekonstrukci prostředního rybníka (cca 300 tis. Kč). K oběma akcím se aktuálně zpracovává stavební dokumentace. Po schválení stavebním úřadem bude obec řešit financování těchto akcí pomocí dotací. Na spolufinancování má obec finančních prostředků dostatek.

Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019

Závěrečný účet za rok 2015

Audit za rok 2015

Hospodaření za rok 2015

Příjmy obce v roce 2015 skončily (po očištění) ve výši 4,837 mil. Kč. Náklady se vyšplhaly na sumu 4,953 mil. Kč. Hospodaření obce tak v minulém roce skončilo s mírně záporným saldem ve výši 0,117 mil. Kč. Tento záporný výsledek je způsoben zejména vysokými investicemi na Přivaděč Baně ve výši 1,673 mil. Kč a příspěvkem obci Všenory na chod základní školy ve výši 0,200 mil. Kč. Zmíněný mírný schodek je kryt úsporami na účtech obce, které v souhrnu činí 2,8 mil. Kč.

Když bychom odečetli tyto dvě vysoké mimořádné investice, skončilo by hospodaření obce s kladným výsledkem ve výši cca 1,7 mil. Kč. Hlavními příčinami tohoto výsledku je vedle úsporného hospodaření obce také pozitivní vývoj HDP v republice. Oproti plánu na rok 2015 narostly daňové příjmy obce ze strany státu o 25 %.

Tato veskrze pozitivní situace umožňuje obci do budoucna, tedy i v roce 2016, uvažovat o dalším zvelebování obce. V tomto roce se mj. počítá s rekonstrukcí prostředního rybníka v parku zhruba v hodnotě cca 1 mil. Kč. Obec se snaží na tyto akce v prvé řadě získat dotace, aby nadále šetřila obecní úspory.

Rozpočet 2015 - schválený

Zastupitelstvo obce schválilo dne 11.2.2015 rozpočet obce na rok 2015.
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015
: Z očištěných čísel vyplývá, že rozpočet pro rok 2014 byl konstruován velmi konzervativně, protože reálný příjem obce byl téměř o milion korun vyšší. Tato skutečnost byla obci známa již v průběhu roku, proto došlo několikrát k úpravám schváleného rozpočtu, aby obec mohla investovat do několika drobných akcí. To se samozřejmě muselo projevit i na výdajích, přesto obec udržela hospodaření za celý rok ve vysokém kladném saldu 617 tisíc. Důvod byl jediný: mít dostatek peněz na likvidaci pohledávek za Přivaděčem Baně. V roce 2014 obec bez problémů zvládla úhradu 450 tisíc korun na tento projekt.

 

  2014 schválený
 2014 skutečnos      2015 návr
příjmy
3 730
4 635
 3 766
náklady  
 3 627
 4 018
3 253
saldo
93
617
 513

Také návrh rozpočtu pro tento rok je konstruován spíše konzervativně, a to zejména na stránce příjmů. Vzhledem k tomu, že ekonomika České republiky pomalu roste, lze očekávat, že příjmy (daně) obce od státu by mohly atakovat zhruba hranici 4,2 milionů korun. Přesto jsou náklady obce drženy dole, očištěný rozpočet vychází s kladným saldem 513 tisíc Kč. Pokud dojde k předpokládanému vývoji ekonomiky, může být kladné saldo ještě o 400 tisíc vyšší.

V tomto roce bude muset obec vynaložit na Přivaděč Baně sumu 1,1 milionů korun, proto se náklady obce vyšplhaly k částce 4 353 tisíc Kč. Aktiva obce v této chvíli reálně činí cca 1,8 milionů korun. Čili obec má k dispozici dostatek prostředků, aby svůj letošní finanční závazek na Přivaděči bez problémů uhradila. Bohužel do dnešního dne obec neví, jak vysoký bude její finanční podíl na místním přivaděči? Počítá se s částkou okolo 960 tisíc Kč, ale Svazek Mníšeckého regionu nebyl schopen již déle než rok sdělit, kdy a jak se to bude platit. Pokud bude obec hospodařit dle navrženého rozpočtu, bez problémů uhradí i tento další finanční závazek. V bance zůstane zhruba 700 tisíc Kč plus kladné saldo ve výši cca 513 tisíc Kč, což bohatě stačí.

Pokud však chceme obec dále rozvíjet, jeví se rozumnější splácení peněz rozdělit do delšího obdoobí, kdy není kasa obce vysávána tak mocně. Toho lze dosáhnout bankovní půjčkou, pro kteréžto řešení se již zastupitelstvo obce jedno rozhodlo. Otázkou je samozřejmě získání výhodného úvěru, což je úkol pro nové vedení radnice. 

Rozpočtový výhled na období 2014 - 2016

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.