Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Nemovitosti

2015, 2. listopadu: Rozhledna

Obec podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se společností Eurosignál. Ta plánuje na své náklady vybudovat nad naší obcí v lokalitě Červená hlína rohlednu.

2014, 23. června: Podklady pro KV

2013, 30. října: ZO předává řešení sporu o vícepráce kontrolnímu výboru

Nově ustavený kontrolní výbor byl na zasedání zastupitelstva pověřen prošetřením oprávněnosti/neoprávněnosti vícenákladů fakturovaných firmou Klempík. Rozbor situace má předložit na příštím zasedání ZO. Firma Klempík a stavební dozor Jiří Pečínka byli o tomto rozhodnutí informováni s tím, že do rozhodnutí zastupitelstva nebudou jejich nároky proplaceny.

2013, 10. října: Fy Klempík předkládá novou fakturu víceprací

V průběhu září/října informuje fy Klempík obec, že oprava zatékání probíhá. Zároveň předložila novou fakturu na vícepráce v ceně 249 632 Kč.

2013, 9. září: Stavební dozor opakovaně uplatňuje proplacení faktury

TDI Jiří Pečínka neuznává námitky bývalého starosty Antonína Zdeborského ke své práci (viz dopisy z 28.5.2013 a 24.7.2013) a požaduje proplacení své faktury.

2013, 8. srpna: Firma vrací obci faktury se smluvními pokutami

Firma Klempík smluvní pokuty obce neuznává, neboť k zastavení prací v prosinci 2012 došlo řádně a z rozhodnutí stavebního dozoru se souhlasem obce. Předání stavby bylo provedeno řádné a ke zpoždění došlo kvůli klimatickým podmínkám na konci roku 2012.

2013, 5. srpna: Obec reklamuje, že do stavby stále zatéká

2013, 2. srpna: Policie odkládá trestní šetření ve věci požární zbrojnice

Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování sděluje obci Černolice, že odkládá trestní věc podezření ze spáchání trestného činu podvodu v souvislosti s rekonstrukcí bývalé požární zbrojnice vedenou proti bývalému starostovi a majiteli firmy Klempík, kterou obec podala v březnu 2013. Resumé policie: ve věci nejde o podezření trestného činu.

2013, 30. července: Obec odesílá závěrečnou zprávu o stavbě MF ČR

2013, konec července: Spor mezi obcí a stavebním dozorem

Obec a stavební dozor Jiří Pečínka si vyměňují dopisy, kde si vyměňují názory na to, zda stavební dozor pracoval správně a zda není chyba spíše na straně obce, která nekomunikovala.

2013, 9. července: Obec posílá firmě Klempík dvě faktury smluvních pokut

Za prodlení s předáním díla obec vypočítala smluvní pokutu za období 1.12.2012 do 26.3.2013 ve výši 580 tisíc Kč a za období 27.3. do 27.6.2013 ve výši 465 tisíc Kč.

2013, 8. července: Reklamace protékání stropu

Obec reklamuje na převzaté stavbě zatékání do stropní části objektu. Zároveň firmě Klempík sděluje, že od ní stála nedostala podklady, kdo za investora fakturované vícepráce objednal, proto obec nesouhlasí s fakturací vícenákladů.

2013, 28. června: Bylo ukončeno přejímací řízení

Byl proveden Zápis o odevdzání a převzetí Budovy nebo stavby. Součástí je Příloha č. 1 s veškerými vadami a nedodělky. Tímto dnem bylo ukončeno přejímací řízení. Nedodělky dle Přílohy č. 1 měly být odstraněny do 28. června.

2013, 10. června: Započal proces přejímání stavby

Firma Klempík předložila tři Krycí listy rozpočtu, ve kterých si nárokuje vícepráce v celkovém rozsahu 207 722 plus doplňující práce, celková částka 279 320 Kč:
- vícepráce č. 1 ... 127 960 Kč vč. DPH,
- vícepráce č. 2 ... 79 762 Kč vč. DPH
- doplňující práce ... 71 598 Kč vč. DPH.
Byla sepsána Příloha č. 1 - soupis vad a nedodělků. Obci byl předán Stavební deník.

2013, 29. května: TDI předává obci kolaudační rozhodnutí

Rekonstruovaná bývalá požární zbrojnice byla zkolaudována. Stavební úřad vydal rozhodnutí 17. 5. 2013.

2013, 28. května: Obec urguje konání přejímacího řízení

Obec vyzývá oapkovaně dodavatelskou firmu Klempík a stavební dozor - Jiřího Pečínku -, aby co nejdříve proběhlo přejímací řízení. Zároveň kritizuje stavební dozor za neplnění smlouvy.

2013, 16. května: Kolaudační prohlídka stavby

16. května za účasti Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy proběhla kolaudační prohlídka. Po jejím skončení sděluje obec firmě Klempík vážné výhrady: prohlídce mělo předcházet přejímací řízení, kde měly být sepsány vady a nedodělky. Obec vyzývá dodavatelskou firmu, aby takové přejímací řízení vyvolala.

2013, 28. dubna: TDI zasílá návrh na úpravu opěrné zdi

2013, 22. dubna: Obec vrací firmě Klempík poslední fakturu jako neoprávněnou

Obec vrací firmě Klempík fakturu z března 2013 a Dodatek č. 1 ke smlouvě. Důvod? Firma Klempík přes urgence nedodala požadované podklady, především stavební deník.

2013, 17. dubna: Rozbor dodatku č. 1 ke smlouvě s fy Klempík

Posouzení dodatku pro obec vypracovala Helena Kalivodová. Kritizuje zejména konstrukci výpočtu vícenákladů, kdy podle jejího vyjádření nebyly respektován čl. 5 základní smlouvy, který určuje platební podmínky. Podle ní tak dochází k ocenění víceprací podle nedohodnutého systému ocenění, obsahuje práce, které nelze do víceprací vůbec zahrnout, jednotkové ceny jsou přemrštěné a některé cenové položky nejsou doloženy. Výsledkem pak je hrubé porušení Smlouvy o dílo. Zároveň konstatuje, že ne nevýznamný podíl za nedodržení smlouvy nese i činnost stavebního dozoru, jehož povinností bylo přílohy k fakturám a faktury samotné odsouhlasit.

2013, 10. dubna: TDI zasílá SD č. 1 a zakládá SD č. 2

2013, 27. března: Fy Klempík předkládá dodatek ke smlouvě

Fy Klempík dodala Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (v obecních dokumentech schází jeho originál). Obsahem je přehled méně a víceprací v hodnotě 278 329 Kč a termín dokončení stavby ke 30. dubnu. Zdržení ve výstavbě fy Klempík zdůvodňuje pozdním vydáním stavebního povolení, objevením destrukce stropu v průběhu rekonstrukce, což vyvolalo vícepráce, a vlivem klimatických podmínek, které zastavily dokončení stavby v prosinci 2012.
o měsíc později - 12. dubna - obec reklamuje fakturu vystavenou firmou Klempík v březnu a žádá po firmě dodání časového harmonogramu prací uvedených ve faktuře a dodání stavebního deníku.

2013, 27. března: TDI posílá komentář k rozpočtu více a méně prací

2013, 21. března: Zápis z pracovní schůzky

Z jednání, kterého se zúčastnili představitel stavební firmy, starosta obce a stavební dozor Jiří Veltruský, vyplynuly pro firmu Klempík tyto úkoly: navrhnout dodatek smlouvy vč. termínu dokončení stavby a vypracovat přehled víceprací a méně prací. Do 30. března.

2013, 20. března: A.Zdeborský podává trestní oznámení na předchozí vedení obce

Tento dokument se v poště obce nenachází. Neprošel obecní poštou, ale byl podán oficálně za obec Černolice. Jeho existence je známá z jiné obecní dokumentace. Obec vydání dokumentu po bývalém starostovi urguje. Okresní státní zastupiteství Praha-západ 28. března obci sděluje, že předává celou záležitost k prověření policii.

2013, 15. března: Firma Klempík předkládá třetí fakturu - na vícepráce

Třetí faktura zní na částku 243 462 Kč.

2013, 12. března: TDI předává obci zprávu o stavu zakázky

2013, 11. února: Obec si najímá nový stavební dozor

Novým stavebním dozorem obce se stává Jiří Veltruský. Prostřednictvím majitele fy Klempík žádá A.Zdeborský, aby bývalý starosta podepsal prodloužení smlouvy s předchozím stavebním dozorem Jiřím Pečínkou. Bývalý starosta to odmítá s tím, že dohoda byla ujednána ústně a je tedy platná.

2013, 31. ledna: Na jednání zastupitelstva nebyla hasičárna řešena

Stav rekonstrukce měl být zastupitelstvu obce Černolice přednesen na plánovaném jednání na začátku února. Část zastupitelů ale vyvolala předčasné jednání již 31. ledna, změnila program a projednávalo se pouze odvolání stávajícího vedení vesnice. Novým starostou se stal Antonín Zdeborský. Jednání o jiných otázkách bylo zamítnuto. Nedostalo se tudíž ani na informace o rekonstrukci požární zbrojnice v bodě Růuné.

2012, konec prosince: Obec řeší problémy s nedokončenou stavbou

V polovině prosince 2012 řeší obec problém s nedokončenou stavbou. Stavební dozor zkonstatoval, že rekonstrukce bývalé požární zbrojnice je téměř před dokončením ale kvůli počasí (mrazu) zastavil práce - provedení vnějších omítek.
Dle jeho unformací si fy Klempík nárokuje vícepráce zhruba za 100 000 Kč. Podle jeho názoru je nutné některé uznat, některé ne. Navrhuje pracovní schůzku nad tímto problémem. Obec jej pověřuje zpracováním podrobností k vícepracem s tím, že tato zpráva bude předložena na jednání zastupitelstva obce dne 19. prosince.
Zpráva k danému datu nebyla zpracována a tak byl bod stažen s tím, že problémy s hasičárnou budou předloženy na jednání dalšího zastupitelstva. Se stavebním dozorem a stavební firmou bylo dojednáno, že dokončení stavby proběhne na jaře roku 2013 jakmile to dovolí klimatické podmínky. Fy Klempík tvrdila, že na dokončení jí stačí 14 dní, max. tři neděle. Ústně bylo domluveno, že smluvní vztahy pokračují.
V té době byla dle podmínek MF ČR vyplácena celá státní dotace. Dle stavebního dozoru to odpovídalo rozsahu provedených prací.
Jako zádržné kvůli dokončení stavby si obec ponechala cca 100 tisíc Kč (neřešený nárok víceprací) a cca 170 tisíc Kč - podíl obce na rekonstrukci.

2012, 12. prosince: Fy Klempík fakturuje druhou platbu

Druhá faktura zní na částku 515 938 Kč.

2012, 16. listopadu: Fy Klempík fakturuje první práce

První faktura byla vystavena na částku 759 955 Kč.

2012, 28. října: Zahájena rekonstrukce bývalé požární zbrojnice

Stavba byla zahájena téměř s dvouměsíčním zpožděním - viz stavební deník. Část prodlevy se zkrátila dřívějším předáním staveniště.

2012, 22. října: Stavební úřad konečně vydal stavební povolení

2012, 9. října: Došlo k předání stavby, i když scházelo stavební povolení

Zahájení rekonstrukce bývalé požární zbrojnice na začátku září neproběhlo. Stavební úřad nevydal stavební povolení. Přes urgence obce stále scházel souhlas MěÚ Dobřichovice (majitele čističky) a tím i souhlas firmy Aquaconsult, správce kanalizace.
Kvůli riziko prodlev výstavby došlo aspoň k předání staveniště dne 9. října.

2012, 29. sprna: Konečné přiznání dotace od MF ČR

Po skončení soutěže došlo k poslední aktualizaci investičního záměru a finálního přiznání dotace ze strany MF ČR a stanovení podmínek čerpání dotace.

2012, 3. srpna: Podepsána smlouva o dílo s fy Klempík

Podle smlouvy mělo dojít k předání staveniště 3. září 2012, stavba měla být zahájena 10. září 2012.

2012, 1. srpna: Rozhodnutí zastupitelstva obce

Viz bod č. 14. Po prostudování dalších detailů členové hodnotící komise ustoupili ze svého negativního hodnocení nejnižší nabídky firmy Klempík. Na základě změny tohoto stanoviska zastupitelstvo obce odsouhlasilo firmu Klempík. Nikdo nebyl proti. Jediný se hlasování zdržel A.Zdeborský.

2012, 29. července: Výsledek soutěže - rozhodnutí výběrové komise

2012, 17. července: Rozeslána výzva k účasti v soutěži podlimitní zakázky

První verzi zadávací dokumentace v březnu 2012 zpracoval stavbní dozor Jiří Pečínka, finální verzi upravila Helena Kalivodová.

2011/2012: Tvorba projektu

Základ projektu byl vypracován již v roce 2011, na začátku roku 2012 došlo k jeho zpřesňování a doplňování o další části řešení - elektroinstalaci apod.

2011: Investiční záměr

Původní návrh investičního záměru ještě z roku 2011, který se v průběhu celé akce měnil. Měnila se výše dotace i podmínky pro udělení dotace. Poslední aktualizace byla provedena 13.8.2012.
Copyright ©2010 Drosera s.r.o.