Černolice.net - oficiální stránky obce Černolice

Linka bezpečí
Linka záchranné služby

Informace na žádost

Žádost o informaci ze dne 27.12.2017

Žádost o informaci ze dne 1.11.2017 - Forum 50 %

Odpověď OÚ zaslaná mailem na adresu společnosti Forum 50 %:
V zastupitelstvu obce Černolice není žádný zastupitel uvolněný.
Jiří Michal, místostarosta obce
1.11.2017

Žádost o informaci ze dne 2.10.2017 - MykeJePan s.r.o.

Žádost o informaci ze dne 16.8.2017 - Kross, s.r.o.

Žádost o informaci ze dne 3.8.2017 - CODES CZ

Žádost o informaci ze dne 13.6.2017 - REMA AOS

Žádost o informaci ze dne 13.6.2017 - Českomoravská světelná

Žádost o informaci ze dne 12.4.2017 - Transparency International

Žádost o informaci ze dne 21.3.2017

Žádost o informaci ze dne 16.2.2017 - Istav Media

Žádost o informaci ze dne 11.10.2016

Žádost o informaci ze dne 10.8.2016

Žádost o informaci ze dne 26.1.2016 - Istav Media

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 ze dne 12.1.2016

Žádost o informaci ze dne 25.5.2015 - Business Media

Žádost o informaci ze dne 6.5.2015 - AK Moreno Vlk

Žádost o informaci ze dne 11.3.2015 - Business Media

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 ze dne 25.2.2015

Žádost o informaci ze dne 31.3.2014 - Business Media

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 ze dne 18.1.2014

Žádost o informaci ze dne 23.12.2013 - Business Media

Žádost o informaci ze dne 11.11.2013 - www.encyklopediecr.eu

Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu.  Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o aktuální jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.
Karel Domin, vedoucí realizačního týmu Středočeského kraje
Josef Augusti, prokurista firmy ARBOR servis, s.r.o.

Odpověď zaslána e-mailem dne 11.11.2013:

Jiří Michal, starosta, TOP 09
Pavel Schmidt, místostarosta, TOP 09,
Jiří Mudr, bez pol. př.
Lenka Sgalitzerová, bez pol. př.
Milan Macela, bez pol. př.
Aleš Macela, bez pol. př.
Helena Kalivodová, údajně ODS – není si sama osobně jista
Obec nemá radu.

Žádost o informaci ze dne 3.5.2013 - OÚ/319/2013

Žádost o informaci ze dne 3.5.2013 - OÚ/318/2013

Žádost o informaci ze dne 9.4.2013 - OÚ/271/2013

Žádost o informaci ze dne 25.3.2013 - OÚ/235/2013

Žádost o informaci ze dne 27.2.2013 - OÚ/166/2013

Žádost o informaci ze dne 8.2.2013 - OÚ/125/2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 ze dne 21.1.2013

Žádost Business Media ze dne 14.1.2013

Žádost Moje státní zpráva.cz ze dne 3.12.2012

Žádost o poskytnutí informace ze dne 6.11.2012

xxxxxxxxxxxxxxx mailem ze dne 6.11.2012 požádala o tyto informace:

- seznam pozemků určených pro náhradní výsadbu dřevin,
- seznam veřejně přístupných komunikací do krajiny podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Mailová odpověď obce ze dne 8.11.2012:

K první otázce sdělujeme, že obec nemá žádné pozemky určené pro náhradní výsadbu dřevin. Podle vyjádření našeho lesního správce by na některých lesních pozemcích byla možnost provést tzv. podsadbu (podsazení pod porost vysokých stromů v místech, kde je tento porost řídký), ale pouze za určitých podmínek.  

K druhé otázce vám zasíláme jako přílohu „Přehled o veřejně přístupných cest do krajiny“ plus plánek obce pro lepší představu.

Žádost xxxxxxxxxxxxx a spol. o poskytnutí informace ze dne 3.10.2012

xxxxxxxxxxxxx a spol. si dopisem ze dne 3.10.2012 (došlý 5.10.2012) vyžádala tyto informace:
1. smlouvy zavřené mezi 3.6.2007 mezi obcí Černolice a společností Altstaedter Investments a.s.,
2. společné prohlášení podepsané dne 27.7.2011 obcí Černolice a společností Altstaedter Investments a.s.,.

Oba dokumenty jsou veřejně přístupné na webu obce v kapitole Obecné úřad - Územní plán,  Přesto byly zaslány 8. 10. 2012 mailem na adresu helmova@irenahelmova.cz s dotazem, zda tato forma přenosu informace je postačující.

Žádost o.s. Oživení o poskytnutí informace ze dne 27. 3. 2012

Občanské sdružení Oživení podalo žádost dle zákona č. 106/1999Sb. o poskytnutí informací k umístění stavby RD na pozemku čp. 82/13 (viz žádost o.s. Oživení).
ad 1/ žádost o výjimku ze stavební uzávěry je jedním z přiložených dokumentů,
ad 2/ informace o udělené výjimce se nachází na webové stránce obce v adresáři:
"Zastupitelstvo obce / Roky 2006-2010 / Rok 2010/ZO č. 32 ze dne 9.6.2010"
ad 3/ zmatečný dotaz, neboť ZO dne 8.2.2012 vydanou výjimku z roku 2010 jenom potvrdilo - viz adresář
"Zastupitelstvo obce / Roky 2010 -2012 / Rok 2012/ZO č. 14 ze dne 8. února 2012". Odvolání podal před tímto rozhodnutím OÚ Černolice kvůli nesrovnalostem v předkládaných projektech - viz přiložený dokument,
ad 4/ kopie veřejného příslibu je jedním z přiložených dokumentů.

Žádost spol. Horizont Nare o informaci ze dne 2.1.2012

Společnost Horizont-Nare podala dne 2.1.2012 žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999Sb., zda naše obec /městys, město/ plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin /výtahů pro ZTP/, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů apod. 

Mailová odpověď 4.1.2012 v 17:05: Neplánuje. Žádný takový problém není akutně k řešení. Jediné dvě „veřejné“ budovy v obci (obecní úřad a místní komunální prodejna) jsou přístupné. V případě obecního úřadu je přístup sice o trochu komplikovanější a je otázkou, zda by se vozíčkář po šikmé rovině vyjel. Kočárek po ní vyjede. Vzhledem k tomu, že takto postižených lidí je v obci minimum, je pro nás ekonomicky únosnější vyřídit s vozíčkáři jejich problémy mimo budovu OÚ osobní návštěvou v jejich domově, než za ekonomicky těžko zdůvodnitelné náklady postavit dokonalý bezbariérový přístup, který by byl v roce použit tak maximálně jednou. A možná ani to ne.
S pozdravem, Jiří Michal, starosta obce Černolice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011 ze dne 20.1.2012

Žádost o informaci ze dne 13.9.2011

Žádost společnosti Business Media o informaci ze dne 22.4.2011

Žádost o informaci ze dne 28.1.2011

"Všiml jsme si, že ve zveřejňovaných dokumentech jsou začerňovány údaje, které jsou patrně mylně považovány za chráněné. Přikládám právní názor a prosím o vyjádření, zda se praxe změní?"

Přiložený právní názor JUDr. Milana Dudy: "Aby mohl být libovolný právní úkon při nakládání s nemovitosti zaknihován v katastru nemovitostí, musí obsahovat všechny identifikátory stanovené katastrálními předpisy a musí též být předem schválen zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo musí tento úkon schválit s těmi náležitostmi, které jsou pro platnost smlouvy nezbytné. To, co zastupitelstvo schválilo, musí být součástí usnesení. Do usnesení má každý občan obce právo nahlížet. Proto též tyto nepominutelné náležitosti nemohou být považovány za chráněné osobní údaje či za jiné tajemství."

Odpověď OÚ (9. 2. 2011): "Praxe se nezmění. Existuje zásadní rozdíl mezi zpřístupňováním a nahlížením do zápisů z jednání zastupitelstva a jejich zveřejňováním. Nahlížet do zápisu z jednání zastupitelstva mohou občané s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby, které vlastní nemovitost na území obce, a cizí státní příslušníci s trvalým pobytem na území obce za podmínek daných zákonem. Zveřejeňování informací z jednání a usnesení zastupitelstva na internetu, v tisku a jiných médiích pak je věcí jinou. Jde o zveřejňování informací obsahujících osobní údaje neomezenému okruhu osob. Povinností obce je v takovém případě zajistit dodržování zákona o ochraně osobních údajů a zveřejňované osobní údaje pro daný účel anonymizovat, případně rozsah zpřístupněných údajů ve zveřejňované verzi omezit.

Ergo: Zápisy a usnesení uložená na obecním úřadě a přistupná podle zákona občanům obce etc. etc nejsou anonymizovaná. Začerňování jmen občanů se provádí pouze na veřejně přístupné Úřední desce vedle obecního krámu a jsou vynechána v usneseních zveřejněných na internetových stránkách obce."

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.